spring 2024
MDV-3062 Kunnskapsforvaltning - 10 stp

Type of course

Emnet er et valgemne på master i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan tas som valgemne i andre mastergradsprogram ved UiT og som enkeltemne av studenter som fyller opptakskrav til master i medie- og dokumentasjonsvitenskap.

Admission requirements

Fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Graden må inneholde en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Av de 80 studiepoengene (stp.) må 60 stp. være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå. Du bør beherske engelsk godt. Du må ha gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre. Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen.

Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre.

9371 - enkeltemner på masternivå


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

DOK-3052 Dokumentforvaltning - Kunnskapsforvaltning 10 stp

Course content

Emnet presenterer teori innrettet mot kunnskapsforvaltning, fra organisasjonsteori til kommunikasjons- og læringsteori. Sentrale spørsmål er: Hvordan forstå, undersøke, organisere og lede prosesser hvor kunnskap innhentes, skapes, utvikles, lagres, deles og formidles i organisasjoner?

Objective of the course

Etter bestått emne skal du ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har avansert kunnskap om:

 • teoretiske modeller for hvordan kunnskap overføres i organisasjoner og om hvordan slike prosesser kan organiseres
 • begrepet taus kunnskap og formalisering av slik kunnskap, og implikasjoner for forståelsen av "information management" vs. "knowledge management"
 • hvordan prosesser knyttet til innovasjon og utvikling av kunnskap påvirker organisasjoners forhold til omgivelsene (for eksempel markedet og teknologisk utvikling) og hvordan kunnskapsutvikling påvirker beslutningsprosessene i organisasjonen

Ferdigheter

Du kan:

 • analysere og bidra i kunnskapsutviklingsprosesser i organisasjoner
 • bidra i skriving av kunnskapsoppsummeringer
 • kan nyttiggjøre deg teorier innen «knowledge management» for formalisering og synliggjøring av taus kunnskap
 • problematisere og drøfte faglige spørsmål knyttet til «knowledge management», og kan strukturere og formulere faglige resonnementer til fagpersoner, arbeidskollegaer og allmennheten

Language of instruction and examination

Norsk eller annet skandinavisk språk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Eksamenoppgaven skrives på skandinavisk eller engelsk.

Teaching methods

I emnet vektlegges studentaktiv læring. Undervisningsformene varierer mellom seminarer og forelesninger, studentpresentasjoner og prosjektarbeid. Det gis to veiledninger på prosjektarbeidet. Det blir ca. 26 timer undervisning i løpet av semesteret.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Schedule

Examination

Examination: Date: Grade scale:
Oppgave 15.05.2024 14:00 (Hand in) A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Muntlig presentasjon Approved – not approved
Skisse til prosjektoppgave Approved – not approved
Utkast til prosjektoppgave Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

 • muntlig presentasjon (5-10 min.) av problemstilling.
 • skisse til prosjektoppgaven (1-2 sider). Denne deles med medstudenter og lærer(-e)
 • utkast til prosjektoppgave («1st draft»)

More info about the assignment

 • en prosjektoppgave på 3500 ord inkludert referanser (11 sider), og som skrives i samsvar med APA-standarden for vitenskapelige artikler (se Universitetsbibliotekets nettsider om oppgaveskriving).

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet. En prosjektoppgave som ikke er bestått, kan leveres inn til ny vurdering i revidert form.
 • Earlier years and semesters for this topic