spring 2024
KJE-6052 Innføring i organisk kjemi for lærere - 5 stp

Type of course

Emnet tilbys som videreutdanningsemne. Hovedmålgruppen er lærere trinn 8-13 som ønsker å øke sin undervisningskompetanse, få påfyll eller oppfriske kunnskaper.

Emnet er åpent for alle som oppfyller opptakskravene.


Admission requirements

Forkunnskapskrav: KJE-6101 eller KJE-1001 eller tilsvarende

Søknad om opptak til emnet sendes gjennom EVU-web.

Søknadsfrist 8. januar 2024


Obligatory prerequisites

KJE-6101 Innføring i kjemi for lærere eller KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

KJE-1002 Organisk kjemi 5 stp
KJE-6002 Organisk kjemi og biokjemi for lærere 5 stp

Course content

Emnet er en innføring i grunnleggende temaer i organisk kjemi som er relevant for naturfag og kjemi som skolefag:

 • Hydrokarboner og funksjonelle grupper
 • Navnsetting av organiske forbindelser
 • Strukturisomeri og stereoisomeri
 • Intermolekylære krefter og løselighet
 • Kjemiske reaksjoner og reaksjonsmekanismer

Objective of the course

Etter kurset kan studenten

Kunnskap

 • identifisere vanlige funksjonelle grupper i organiske forbindelser
 • forklare hvordan funksjonelle grupper påvirker egenskapene til organiske forbindelser
 • klassifisere ulike typer isomerer som for eksempel strukturisomerer og stereoisomerer
 • identifisere intermolekylære krefter mellom organiske forbindelser og løsemidler
 • identifisere ulike reaksjonstyper som addisjon, eliminasjon, substitusjon, hydrolyse, kondensasjon og syre-basereaksjoner

Ferdigheter

 • navnsette enkle organiske forbindelser
 • tegne struktur på organiske forbindelser ut fra et systematisk navn
 • bestemme den absolutte stereokjemien til stereoisomerer ved hjelp av Cahn-Ingold-Prelog-reglene
 • rangere organiske forbindelser etter fysiske egenskaper som kokepunkt og løselighet ut fra type og styrke av intermolekylære krefter
 • tegne reaksjonsmekanismer med elektronflyt-piler for enkle organiske reaksjoner
 • vurdere innleveringer fra elever eller medstudenter

Generell kompetanse

 • formidle faglige begrep og teorier både skriftlig og muntlig
 • reflektere over hvordan innholdet i emnet kan relateres til kjemi og naturfag som skolefag
 • bruke og reflektere over medstudentvurdering som læringsform

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Undervisningen er en kombinasjon av videoforelesninger og andre digitale ressurser tilgjengelig gjennom læringsplattformen, ukentlige nettmøter og veiledning, samt desentraliserte samlinger. Undervisningen støtter opp under arbeidet med pensum og arbeidskrav og er ikke obligatorisk å delta på.

Emnet går kun på våren. Omfang av undervisning: 

 • Nettbasert undervisning og veiledning: 2 timer i uka (cirka 12 uker), tentativt torsdager 14:15-16:00
 • Desentraliserte samlinger: 1-2 fysiske samlinger

Desentraliserte samlinger er et tilbud for deltagere i Troms og Finnmark. Det vil dannes basisgrupper på egnede lokasjoner i regionen og det legges opp til én eller to desentraliserte samlinger per basisgruppe. Våren 2024 forventes det en basisgruppe i hvert fall i Alta. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter med nærhet til de enkelte lokasjonene for å kunne danne basisgrupper.

Det er mulig å ta emnet nettbasert for deltagere både innenfor og utenfor Troms og Finnmark. Emnet har ikke deltagelse på undervisning som arbeidskrav.


Schedule

Examination

Examination: Date: Grade scale:
Mappevurdering 07.05.2024 14:00 (Hand in) Pass – fail

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Digitale mestringsprøver og innleveringer i Canvas Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

For å kunne gå opp til eksamen må følgende individuelle arbeidskrav være oppfylt i det aktuelle semesteret: 

Bestått alle digitale mestringsprøver og innleveringer på Canvas inneværende semester.

Hver uke er det én mestringsprøve (digital test) eller innlevering med et begrenset omfang slik at arbeidet med emnet blir jevnt fordelt over hele semesteret (cirka 12 uker).


More info about the portfolio

Studentene leverer og får tilbakemelding på flere individuelle oppgaver i løpet av semesteret, som del av arbeidskravet. Disse oppgavene kan for eksempel være tegning av reaksjonsmekanismer for enkle organiske reaksjoner eller vurdering av en elev- eller medstudentinnlevering. Alle disse innleveringene inngår i mappevurderingen og må bli godkjent. Detaljerte retningslinjer vil bli gjort tilgjengelig i starten av kurset.

Re-sit examination

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Earlier years and semesters for this topic