spring 2024
KJE-1006 Miljøkjemi - 10 stp

Type of course

Teoretisk og praktisk. Emnet er tilgjengelig som enkeltemne eller valgemne i enkelte studieprogram.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav:

Matematikk R2 eller Fysikk 1+2 eller Kjemi 1+2 eller Biologi 1+2 eller Informasjonsteknologi 1+2 eller Geofag 1+2 eller Teknologi og forskningslære 1+2.

Forkunnskapskrav:

 • KJE-1001 eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper:

 • Matematikk (R1+R2) eller MAT-0001/MAT-1001

Søknadskode 9197 - Enkeltemner i realfag, lavere grad


Obligatory prerequisites

KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Course content

Kurset danner grunnlag for videre studier i miljøkjemi, miljøteknologi og analytisk miljøkjemi. Overordnet fokus i kurset er skjebnen til miljøgifter og (mikro)plast i miljøet. Målsetningen med kurset er å gi innføring i kjemiske prosesser og likevektsystemer som er styrende for transport og tilgjengelighet av miljøgifter i miljøet, samt kjemiske prosesser for kjemisk analyse av organiske og uorganiske stoffer i jord, vann og luft.

Følgende tema blir gjennomgått:

 • Egenskaper av miljøgifters og (mikro)plast
 • Miljøkjemiske reaksjoner
 • Tilgjengelighet av miljøgifter i miljøet
 • Skjebne av miljøgifter og (mikro)plast i miljøet
 • Kjemiske analysemetoder for miljøgifter og mikroplast i jord, vann og luft

Kurset tar utgangspunkt i miljøgifter og (mikro)plast, deres kjemiske egenskaper og hvordan disse påvirker deres skjebne i miljøet. Gjennom kjennskap til relevant norsk lovgivning og forvaltning for miljøgifter og (mikro)plast, vil det være mulig å gjøre en vurdering av risiko av miljøgifter og (mikro)plast for menneske og miljø. Det er også viktig å forstå hvordan egenskaper i naturen påvirker mobilitet og spredning av miljøgifter og (mikro)plast i naturen, om dette skjer via jord, vann eller luft. En rekke naturlige miljøkjemiske prosesser vil derfor inngå som en del av kurset, herunder buffersystemer (syre/base), redoksreaksjoner, sorpsjon, adveksjon, diffusjon, ion-bytting og hvordan miljøgifter kan oppføre seg i tre-fase systemer (gas-væske-fast stoff). Kjennskap til miljøgifter og deres mobilitet og transport i miljøet vil danne grunnlag for å vurdere skjebnen til miljøgifter i naturen. Den kjemisk analytiske delen av kurset tar for seg å demonstrere en del av de miljøkjemiske prosessene, samt en introduksjon om kjemiske analysemetoder for å bestemme konsentrasjoner av miljøgifter i jord, vann og luft.

Kurset baseres i høy grad på cases fra miljøstudier, primært utført i nordområdene.


Recommended prerequisites

KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Objective of the course

Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper i de ulike temaene som gjennomgås i emnet. Dette innebærer at studenten kan

Kunnskaper

 • beskrive utvalgte miljøgifter og (mikro)plast og deres miljøkjemiske egenskaper og forklare påvirkning på miljøet
 • forklare hvordan miljøkjemiske reaksjoner (herunder syre/base-, likevekts- og redoksreaksjoner) påvirker skjebnen til miljøgifter i miljøet
 • forklare kjemiske prosesser som er styrende for tilgjengelighet og dermed spredning av miljøgifter og (mikro)plast
 • beskrive miljøkjemiske reaksjoner og prosesser som påvirker spredning i miljøet
 • redegjøre for relevante analytiske metoder for kjemisk analyse av miljøgifter og mikroplast i jord, vann og luft

Ferdigheter

 • vurdere tilgjengelighet av miljøgifter og (mikro)plast i miljøet og dermed potensial for spredning
 • vurdere effekter av miljøgifter og (mikro)plast på miljøet basert på deres egenskaper og konsentrasjon
 • evaluere hvilke relevante miljøkjemiske analyser egner seg best for påvisning av ulike miljøgifter i jord, vann og luft
 • gjennomføre eksperimenter ut fra skriftlig protokoll og utføre kvalitetskontroll av funnene

Generell kompetanse

 • formidle miljøkjemiske teorier både skriftlig og muntlig
 • formidle miljøkjemiske problemstillinger til allmenheten
 • anvende kunnskap om miljøkjemi for å forstå effekten av menneskelig påvirkning på miljøet

Language of instruction and examination

Undervisning foregår hovedsaklig på et skandinavisk språk. Innleveringer og eksamensmappen leveres på norsk eller engelsk. Pensumlitteratur er hovedsakelig på engelsk.

Teaching methods

Emnet og eksamen går kun på våren. Omfang av undervisning:

 • Casediskusjoner, oppgaveløsning og miniforelesninger: 2-3 timer i uka
 • Laboratorieøvelser: 20-25 timer

Schedule

Examination

Examination: Date: Grade scale:
Mappevurdering 31.05.2024 14:00 (Hand in) A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Godkjent laboratoriekurs Approved – not approved
Obligatoriske tester Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Arbeidskrav består av:

 • Godkjent laboratoriekurs inklusivt sikkerhetsopplæring: 5 labøvelser og 5 labrapporter.
 • Bestått alle digitale mestringsprøver og innleveringer på Canvas inneværende semester.

Studenter kan bruke godkjent arbeidskrav 1 fra tidligere år. Dette gjelder ikke arbeidskrav 2, som må gjennomføres i det aktuelle semesteret.


More info about the portfolio

Sluttvurdering i emnet er mappevurdering, som reflekterer forbedringer gjennom kurset. Mappen består av inntil seks innleveringer som studentene får tilbakemelding på gjennom kurset, deriblant én labrapport. Detaljerte retningslinjer vil bli gjort tilgjengelig i starten av kurset. Det gjøres en samlet vurdering av oppgavene i mappen. Mappen kan leveres på norsk eller engelsk.

Re-sit examination

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen. Studenter som ikke har bestått emnet må delta på nytt neste gang emnet tilbys.
 • Earlier years and semesters for this topic