spring 2024
INF-1101 Datastrukturer og algoritmer - 10 stp

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Opptakskrav: Generell studiekompetanse + MATRS: R1/(S1+S2). Søknadskode: 9354 - enkeltemner i informatikk Det kan også søkes opptak til emnet basert på realkompetanse.

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

INF-1101 Datastrukturer og algoritmer 5 stp
INF-1100 Innføring i programmering 3 stp
D-110 Innføring i programmering 5 stp
D-130 Algoritmer og datastrukturer 5 stp

Course content

Emnet gir et teoretisk og praktisk grunnlag for valg, design og implementering av algoritmer og de datastrukturer som understøtter disse. Forelesningene omhandler representasjon av problemer gjennom dynamiske datastrukturer og metoder for søking og sortering, iterasjon og rekursjon.

Recommended prerequisites

INF-1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte

Objective of the course

Kunnskap - Studenten har:

  • bred kunnskap om valg, design og implementering av algoritmer og de datastrukturer som understøtter dette
  • grunnleggende kunnskap om representasjon av problemer gjennom dynamiske datastrukturer
  • spesialisert kunnskap om metoder for søking og sortering
  • omfattende kunnskap om iterasjon og rekursjon

Ferdigheter - Studenten kan:

  • løse praktiske og komplekse problemer hvor valg av datastrukturer og algoritme er avgjørende for effektiv implementering av programmer
  • analysere om et gitt problem kan gis en effektiv implementasjon

Generell kompetanse - Studenten kan:

  • forstå valg, design og implementering av algoritmer og der tilhørende datastrukturer
  • forstå kompleksitet, effektivitet og beregnbarhet til et angitt problem

Language of instruction and examination

Emnet er norskspråklig. Undervisning vil gis på norsk, men pensumlitteraturen og øvrig emnemateriell er på engelsk.

Teaching methods

Forelesninger: 30 timer, Kollokvier: 30 timer, Lab.veiledning: 30 timer. Emnet gis hver vår. Ett semesters varighet.

Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 20.03.2024 09:00 (Hand out)
10.05.2024 14:00 (Hand in)
7 Uker A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Skriftlige innleveringer Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

En skriftlig innlevering vurdert til «godkjent» / «ikke godkjent».

Re-sit examination

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
  • Earlier years and semesters for this topic