spring 2024
IDR-1541 Idrettspedagogikk og idrettspsykologi nett - 10 stp

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199.

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

IDR-1141 Idrettspedagogikk og idrettspsykologi 10 stp
PSY-2031 Idrettspsykologi 5 stp

Course content

Idrettspedagogikk og idrettspsykologi er en flersidig disiplin som har ulike utgangspunkter, perspektiver og ståsteder med sine røtter fra blant annet idéhistorie, didaktikk, filosofi, psykologi og sosiologi. Emnet belyser verdiorienterte og fagdidaktiske spørsmål, og personlighets-, motivasjons- og prestasjonspsykologiske problemstillinger. Idrettspedagogikk og -psykologi skal bidra til å opparbeide basiskunnskap om idrett som utviklings-, mestrings- og sosialiseringsarena, og hvordan denne kunnskapen kan anvendes i utvikling av egenskaper, ferdigheter og holdninger innen idrett.

Objective of the course

Kunnskap

  • Beskrive grunnleggende teori om motorisk utvikling og læring
  • Forklare motivasjonsteorier og forstå betydningen av læringsklima
  • Drøfte idrettpsykologiske egenskaper og mentale ferdigheter og deres betydning for mestring og prestasjonsutvikling
  • Beskrive og diskutere trenerens ulike roller, oppgaver og funksjoner

Ferdigheter

  • Analysere, vurdere og tilrettelegge idrettsaktiviteter ut i fra relevante pedagogiske og psykologiske synspunkter
  • Anvende didaktiske modeller, relevante læringsstrategier, treningsprinsipper og tilsvarende treningsformer i innlærings- og treningssituasjoner
  • Anvende kunnskap innenfor idrettspedagogikk og idrettspsykologi gjennom å utføre muntlige og praktiske presentasjoner

Generell kompetanse

  • Vise innsikt i og forståelse for kunnskap om psykologisk læringsklima og motivasjon for å kunne forbedre læring og utvikling innenfor idrett
  • Vise overordnet kunnskap om og innsikt i mentale prosesser som har betydning for prestasjonsutvikling

Language of instruction and examination

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Teaching methods

Emnet er heldigitalt. Det vil være en obligatorisk, digital undervisningsdag der studentene gruppevis presenterer et av arbeidskravene. Undervisningsformer kan være forhåndsinnspilte digitale forelesninger, arbeid i digitalt klasserom, og gruppearbeid.

Dette forutsetter en god del egenarbeid for den enkelte student, enten ved forberedelse til de enkelte deler eller ved at det arbeides med et gitt tema individuelt eller gruppevis. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 250 timer inkludert forelesninger, oppgaver og selvstudium. Arbeidet i digitalt klasserom skal gi rom for fordypning og kritisk refleksjon over oppgaver og spørsmål som blir behandlet på samlingene og i lærebøkene. Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet i studiet. Studentene diskuterer og besvarer ulike former for arbeidskrav gjennom hele studiet.


Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 21.05.2024 09:00 (Hand out)
23.05.2024 13:00 (Hand in)
2 Dager A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Individuell skriftlig oppgave Approved – not approved
Gruppevis muntlig presentasjon Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Alle moduler og arbeidskrav må være godkjent innen oppgitt tidsfrist.

1: Individuell skriftlig oppgave med utgangspunkt i pensumlitteraturen.

2: Gruppevis (digital) muntlig fremføring av gitt oppgave innenfor enten idrettspedagogikk

eller idrettspsykologi 


Re-sit examination

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
  • Earlier years and semesters for this topic