spring 2024
IDR-1512 Idretter 1 - 20 stp

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse. Søknadskode 9199

Enkeltemnestudenter må fremlegge politiattest på grunn av aktivitet med barn og unge.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

IDR-1212 Idretter 1 20 stp
IDR-1321 Idretter 1 20 stp
IDR-1226 Idretter 1 20 stp

Course content

Emnet inneholder et utvalg av ballidretter og langrenn/vinteraktiviteter.

Langrenn/vinteraktiviteter

 • Grunnleggende ferdigheter og ferdighetsutvikling i langrenn
 • Ulike øvelser, metoder, organisering og formidlingsmodeller for innøving og utvikling av ferdigheter i langrenn og skileik
 • Treningsformer og metoder anvendt på barmark og snø
 • Smøring og preparering av ski
 • Oppgavestyrt og situasjonsstyrt undervisning i langrenn/vinteraktiviteter
 • Variert bruk av elementene i skileikanlegget
 • Rammefaktorer for leik på ski.

Ballspill

 • Spillets ide, hovedregler og sentrale begrep
 • Grunnleggende ferdigheter og ferdighetsutvikling
 • Ulike formidlingsmodeller for innøving av ferdighet

Objective of the course

Kunnskap

 • Forstå utvalgte idretters egenart
 • Analysere teknikk, bevegelsesløsninger og taktiske vurderinger relatert til de utvalgte idrettsaktivitetene.
 • Tilpasse utvalgte idrettsaktiviteter til ulike alders- og prestasjonsnivå

Ferdigheter

 • Formidle teknikk, bevegelsesløsninger og taktiske vurderinger i utvalgte idrettsaktiviteter
 • Formidle idrettsaktivitetene som inngår i emnet for ulike alders- og prestasjonsnivå
 • Utvikle egne ferdigheter i idrettsaktivitetene som inngår i emnet

Generell kompetanse

 • Forstå sammenhengen mellom teori, praksis, og formidling av idrett.
 • Tilpasse ulike treningsformer og metoder for læring og utvikling i ulike idretter.

Language of instruction and examination

Norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Teaching methods

Det forventes at studentene jobber om lag 500 timer med læringsaktivitetene innen dette emnet for å oppnå læringsutbyttet. Undervisningen legges opp med både praktisk og teoretisk arbeid. Store deler av undervisningen vil skje på digital plattform. I tillegg vil det være obligatoriske samlinger med fysisk aktivitet i Alta. På samlingene vil aktiviteten forgå i spesifikke anlegg knyttet opp mot idretten som praktiseres. Studentene vil få individuelle oppgaver og gruppeoppgaver i de ulike idrettene. Undervisningen tar sikte på å forbedre den enkeltes egenferdighet, der hovedvekten ligger på å kunne formidle idrettsaktiviteter, dvs. utvikling av evnen til planlegging, gjennomføring og vurdering av trenings- og undervisningsopplegg. Det vil være både lærerdrevne og studentdrevne læringsaktiviteter, der det blir lagt vekt på ulike didaktiske tilnærminger. En del av undervisningen er problemorientert, noe som forutsetter engasjement i faglige diskusjoner og studentpresentasjoner.

Recommended reading/syllabus

Pensumliste for IDR-1512 Idretter (VÅR 2024)

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Muntlig eksamen 13.05.2024–14.05.2024 0 Minutter A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Deltagelse på samling Approved – not approved
Indivuduelle arbeidskrav Approved – not approved
Nettbaserte oppgaver Approved – not approved
Studentinstruksjon Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Obligatorisk og minimum 80 % deltagelse på alle fysiske samlinger i Alta.

Hver student må i tillegg gjennomføre og få godkjent alle arbeidskravene. Ved ikke godkjent arbeidskrav får studenten mulighet til å levere arbeidskrav en (1) gang til.

Studentinstruksjon:

 • Hver student skal gruppevis planlegge og gjennomføre minimum et praktisk metodiske opplegg for en annen gruppe.

Nettbaserte oppgaver (individuelle arbeidskrav):

 • Delta aktivt på, og levere obligatoriske oppgaver innen tidsfrist i digital plattform

Individuelle arbeidskrav:

 • Mellom samlingene skal studenten individuelt jobbe med en valgt idrett etter gitte retningslinjer
 • Studenten skal vise tilfredsstillende grunnleggende tekniske ferdigheter i idrettene som inngår i emnet

More info about the oral exam

Muntlig eksamen har utgangspunkt i en gitt oppgave i forkant av eksamen

Re-sit examination

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic