spring 2024
IDR-1321 Idretter 1 - 20 stp

Type of course

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på årsstudium idrett, Tromsø og bachelor idrettsvitenskap, Tromsø.

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

IDR-1212 Idretter 1 20 stp
IDR-1512 Idretter 1 20 stp
IDR-1226 Idretter 1 20 stp

Course content

Emnet består av ulike idrettsaktiviteter der studenten skal tilegne seg egenferdigheter og formidlingsferdigheter i de enkelte aktivitetene. Svømming og livredning, fotball, volleyball og langrenn er aktiviteter i dette emnet. Undervisningen legges opp med både praktisk og teoretisk arbeid. Aktivitetene vil foregå i spesifikke anlegg knyttet opp mot idretten som praktiseres.

Studentene skal ha kunnskaper og ferdigheter i:

Fotball

 • Grunnleggende taktikk og spillesystemer
 • Trening og coaching
 • Kommunikasjon, samarbeid, relasjonelle ferdigheter

Langrenn

 • Grunnleggende teknikk og taktikk
 • Treningsformer og metoder anvendt på barmark og/eller snø
 • Metodikk for teknikktrening i klassisk og fristil

Volleyball

 • Grunnleggende taktikk og spillesystemer
 • Metodikk for ferdighetstrening av individuelle- og relasjonelle ferdigheter
 • Læring, trening og coaching i volleyball

Svømming og livredning

 • Vanntilvenning
 • Metodikk og didaktikk for læring og utvikling av ferdigheter i svømmearter på mage og rygg
 • Treningsformer og metoder i basseng
 • Selvberging, kameratredning og HLR

Objective of the course

Kunnskap:

 • Beskrive likheter og forskjeller mellom idrettene
 • Drøfte og planlegge ulike former for trening innenfor idrettene med hensyn til ulike alders- og prestasjonsnivå

Ferdigheter:

 • Utføre og mestre teknikk, taktikk og bevegelsesløsninger relatert til ulike idretter
 • Påvirke teknikk, taktikk og bevegelsesløsninger relatert til idrettene
 • Planlegge og gjennomføre ulike former for trening for ulike målgrupper i enkelte idretter

Generell kompetanse:

 • Kritisk forståelse for sammenhengen mellom teori, praksis, og formidling av prestasjonsutvikling i idrett
 • Vite hvordan man kan trene for å utvikle fysiske, tekniske og taktiske egenskaper i ulike idretter
 • Kritisk diskutere planlegging, gjennomføring og evaluering av trening for ulike målgrupper
 • Kompetanse i metodikk, og didaktikk for læring og utvikling av ferdighet i idrett

Language of instruction and examination

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Teaching methods

Undervisningen legges opp med både praktisk og teoretisk arbeid. Aktiviteten vil foregå i spesifikke anlegg knyttet opp mot idretten som praktiseres. En del av undervisningen er problemorientert, noe som forutsetter engasjement i faglige diskusjoner og studentpresentasjoner. Studentene vil få individuelle oppgaver og gruppeoppgaver i de ulike idrettene, som tar sikte på å forbedre den enkeltes egenferdighet, men hovedvekt ligger på formidling av idretter, det vil si utvikling av evnen til planlegging, gjennomføring og vurdering av trenings- og undervisningsopplegg. Det vil være både lærerinitiert og studentinitiert opplæring, der det blir lagt vekt på ulike didaktiske tilnærminger. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 500 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.

Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 10.05.2024 09:00 (Hand out)
14.05.2024 14:00 (Hand in)
4 Dager A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Obligatorisk frammøte på praktiske aktiviteter Approved – not approved
Fotball Approved – not approved
Langrenn Approved – not approved
Volleyball Approved – not approved
Svømming og livredning Approved – not approved
PMO Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Det kreves minimum 80% deltakelse i hver av idrettsaktivitetene, og totalt i den praktiske delen av undervisningen, samt undervisning organisert som seminar. Det vil fremgå av læringsplattformen hvilke deler av undervisningen som er obligatorisk. Krav om obligatorisk studiedeltakelse og følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent:

 • Planlegge og gjennomføre et praktisk metodisk opplegg innenfor en av idrettene, samt være objekt for medstudenter ved gjennomføring av den praktiske delen av eksamen.
 • Vise ferdigheter i de ulike idrettene:
  • Fotball: Vise grunnleggende ferdigheter i spill
  • Langrenn: Vise grunnleggende ferdighet i klassisk og skøyting
  • Volleyball: Vise grunnleggende ferdigheter i spill
  • Svømming og livredning: Vise grunnleggende ferdigheter i 2 av svømmeartene og godkjent livredningstest.

Re-sit examination

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic