spring 2024
IDR-1226 Idretter 1 - 20 stp

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse. Søknadskode 9199

Enkeltemnestudenter må fremlegge politiattest på grunn av aktivitet med barn og unge.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

IDR-1321 Idretter 1 20 stp
IDR-1212 Idretter 1 20 stp
IDR-1512 Idretter 1 20 stp

Course content

Emnet vil inneholdet et utvalg av følgende idretter:

Langrenn

 • Grunnleggende ferdigheter og ferdighetsutvikling i langrenn
 • Ulike øvelser, metoder, organisering og formidlingsmodeller for innøving og utvikling av ferdigheter i langrenn
 • Treningsformer og metoder anvendt på barmark og snø
 • Smøring og preparering av ski

Skileik

 • Oppgavestyrt og situasjonsstyrt undervisning.
 • Variert bruk av elementene i skileikanlegget.
 • Rammefaktorer for leik på ski.

Skøyter

 • Grunnleggende ferdigheter og ferdighetsutvikling på skøyter
 • Spilleøvelser løkkebandy - utendørs ballspillaktivitet, vinterstid
 • Undervisningsmetoder, organisering og progresjon i skøyteopplæring

Ballspill

 • Spillets ide, hovedregler og sentrale begrep
 • Grunnleggende ferdigheter, ferdighetsutvikling og taktikk
 • Læring og trening
 • Ulike formidlingsmodeller for innøving av ferdighet

Svømming og livredning

 • Vanntilvenning
 • Metodikk og didaktikk for læring og utvikling av ferdigheter og teknikk i utvalgte svømmearter
 • Livredning og HLR

Objective of the course

Kunnskap

 • Forstå og redegjøre for utvalgte idretters egenart samt likheter og ulikheter mellom dem.
 • Analysere teknikk, bevegelsesløsninger og taktiske vurderinger relatert til de utvalgte idrettsaktivitetene

Ferdigheter

 • Formidle teknikk, bevegelsesløsninger og taktiske vurderinger i utvalgte idrettsaktiviteter
 • Formidle idrettsaktivitetene som inngår i emnet for ulike alders- og prestasjonsnivå
 • Planlegge, tilpasse og drøfte utvalgte idrettsaktiviteter avhengig av ulike alders- og prestasjonsnivå
 • Utføre grunnleggende bevegelser knyttet til utvalgte idrettsaktiviteter.

Generell kompetanse

 • Kritisk forståelse for sammenhengen mellom teori, praksis, og formidling av innlæring og utvikling i idrett.
 • Tilpasse ulike treningsformer og metoder for læring og utvikling i ulike idretter

Language of instruction and examination

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Teaching methods

Det forventes at studentene jobber om lag 500 timer med læringsaktivitetene innen dette emnet for å oppnå læringsutbyttet. Undervisningen legges opp med både praktisk og teoretisk arbeid. Deler av undervisningen kan foregå i digitalt klasserom. I den praktiske undervisningen vil aktiviteten foregå i spesifikke anlegg knyttet opp mot idretten som praktiseres. En del av undervisningen er problemorientert, noe som forutsetter engasjement i faglige diskusjoner og studentpresentasjoner. Studentene vil få individuelle oppgaver og gruppeoppgaver i de ulike idrettene, som tar sikte på å forbedre den enkeltes egenferdighet, men hovedvekt ligger på formidling av idretter. Det innebærer utvikling av evnen til planlegging, gjennomføring og vurdering av trenings- og undervisningsopplegg. Det vil være både lærerdrevne og studentdrevne læringsaktiviteter, der det blir lagt vekt på ulike didaktiske tilnærminger.

Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Praktisk eksamen 07.05.2024 08:00
60 Minutter A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Aktiv deltakelse i praktiske kurs Approved – not approved
Teoretiske nettbaserte oppgaver Approved – not approved
Praktiske oppgaver og øvelser Approved – not approved
Praktisk metodiske oppgaver Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Obligatorisk og minimum 80 % aktiv deltagelse i alle praktiske kurs.

Hver student må i tillegg gjennomføre og få godkjent alle arbeidskravene i de utvalgte praktiske idrettene for å kunne framstille seg til praktisk-metodisk eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav får studenten mulighet til å levere arbeidskrav en (1) gang til.

Følgende arbeidskrav kan stilles i de ulike idrettene:

 • Teoretiske, nettbaserte oppgaver
 • Praktiske oppgaver og øvelser som dokumenterer læringsprosess
 • Praktisk metodiske oppgaver som innebærer å planlegge og gjennomføre undervisnings/treningsopplegg for andre.

Oppgavene må være bestått, og er spesifisert i undervisningsplanen som foreligger ved kursstart.

Spesifikke krav knyttet til idrettene

 • Vise tilfredsstillende grunnleggende tekniske ferdigheter
 • Vise evne, vilje og holdninger som fremmer egen læring og andres læring
 • Delta i planlegging og gjennomføring av studentopplegg
 • Delta på erfaringsinnhenting fra skole/organisert aktivitet

More info about the practical exam

Hver student blir trukket ut i en idrett til en praktisk- metodisk eksamen. Det gis en karakter etter vurdering av disse tre delene:

 • Skriftlig plan
 • Praktisk gjennomføring
 • Muntlig eksaminasjon

Re-sit examination

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic