spring 2024
FYS-1009 Introduksjon til klima og miljøovervåkning - 10 stp

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Opptakskrav er generell studiekompetanse samt SIVING (Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1)

Lokalt opptak gjennom søknadsweb med søknadskode 9391 enkeltemner ingeniørfag.


Course content

Emnet gir en introduksjon til meteorologi, havfysikk og klimadynamikk og en beskrivelse av jordens atmosfære, hav og klima. Emnet gir introduksjon til observasjoner fra fjernmålingsplattformer og hva disse kan anvendes til. Emnet gir også introduksjon til karbonlagring i geologiske strukturer, samt geofarer som skred, flom og tsunamier. Eksempler på bruk av denne kunnskapen hos lokal industri og offentlige aktører vil bli presentert i emnet.

Objective of the course

Kunnskap - studenten kan:

  • Beskrive generelle fysiske aspekter ved jorden atmosfære, hav og klima
  • Beskrive generelle fjernmålingssensorer og data tilgjengelig for viktige jordobservasjonsapplikasjoner
  • Beskrive hvorfor karbonfangst og -lagring er nødvendig for å redusere klimagassutslippene, og forklare hvordan CO2 kan lagres i geologiske strukturer
  • Beskrive hovedformene for geofarehendelser og hvordan disse kan knyttes til ytre forhold som vær og klima

Ferdigheter - studenten kan

  • Forklare i generelle termer sirkulasjon i hav og atmosfære
  • Med bakgrunn i fysikkunnskap forklare hvordan menneskelig aktivitet og naturlige fenomen som for eksempel vulkanutbrudd kan påvirke jordens klima
  • Diskutere og velge passende fjernmålingssensorer og egenskaper som gjelder for en gitt overvåkingsapplikasjon
  • Redegjøre for hovedmetodikkene for geologisk lagring av CO2
  • Gjenkjenne og diskutere risikofaktorer som kan utløse geofare-hendelser og hvordan disse kan reduseres

Generell kompetanse - studenten kan

på et generelt grunnlag kommunisere teorier og problemstillinger og deres løsninger knyttet til klima, miljøovervåkning, karbonlagring og geofarer.


Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Forelesninger: 40 timer.

Øvelser og prosjekt arbeid: 20 timer.


Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Skriftlig skoleeksamen 29.05.2024 09:00
4 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Rapport 1 Approved – not approved
Rapport 2 Approved – not approved
UiT Exams homepage

Re-sit examination

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
  • Earlier years and semesters for this topic