spring 2024
FRI-2260 Lederrollen i friluftsliv og naturguiding - 10 stp

Type of course

Emnet er forbeholdt studenter på 3. året ved bachelorprogrammet i arktisk friluftsliv og naturguiding ved UiT, men kan tas som enkeltemne for studenter med nødvendige forkunnskaper og etter indivduell søknad.

Admission requirements

Forkunnskapskrav:

Generell studiekompetanse

Årstudium i friluftsliv eller liknende

Snø og Skredkunnskap på nivå med videregående skredkurs i skredstigen til Norsk Fjellsportforum.


Obligatory prerequisites

FRI-1440 Arktisk friluftsliv og veiledning 1, FRI-1442 Arktisk friluftsliv og veiledning 2, FRI-1443 Arctic Winter friluftsliv, FRI-1450 Friluftsliv - natur, kultur og samfunn

Course content

Emnet tar for seg lederrollen i friluftsliv og naturguiding. Emnet er utviklet for å gi en avslutning på det gjennomgående fagområdet lederrollen i natur i vårt treårige Bachelorprogram. På første året blir dette satt inn i en friluftsliv - og veilederkontekst. På andreåret blir lederrollen knyttet til det naturbaserte reiselivet og naturguiding. Studentene har gjennom de to første studieårene og tilknyttet praksis vært gjennom en utviklingsprosess knyttet til lederrollen i natur. Dette emnet bygger videre på denne utviklingsprosessen, både gjennom teoretiske tilnærminger til lederrollen i natur og gjennom utfordrende ferder i variert natur. Emnet inneholder ferder der studentene blir eksponert for lederrollen i natur. Her møter de situasjoner og erfaringer som danner grunnlag for diskusjoner og veiledning med faglærer og medstudenter. Emnet oppsummerer og styrker studentenes faglige og personlige utviklingsprosess knyttet til lederrollen i friluftsliv og naturguiding. Emnet er en avslutning på studentenes utviklingsprosess gjennom utdanningen, og er samtidig en forberedelse på deres fremtidige utøvelse av og utvikling i profesjonsrollen i friluftsliv og naturguiding.

Objective of the course

Kunnskaper

 • Har kunnskap om friluftslivets egenart og verdiorientering knyttet til lederrollen i natur.
 • Har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, metoder og HMS knyttet til lederrollen i friluftsliv og naturguiding
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor ledelse og beslutningstaking knyttet til lederrollen i friluftsliv og naturguiding
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor sikkerhetsarbeid, usikkerhet og uforutsette situasjoner knyttet til lederrollen i friluftsliv og naturguiding
 • Kan oppdatere sin kunnskap innenfor metoder og HMS relevant for lederrollen i friluftsliv og naturguiding
 • Kunnskap om ulike tilnærminger til ledelse av grupper i natur
 • Kunnskap om ulike tilnærminger til beslutningstaking ved ledelse av grupper i natur
 • Redegjøre for ulike profesjonsroller i friluftsliv og naturguiding.

Ferdigheter

 • Anvende faglig relevante metodesett og uttrykksformer for å ta beslutninger og lede grupper i natur.
 • Reflektere over egen faglig utøvelse av lederrollen i friluftsliv og naturguiding.
 • Gi og motta veiledning under utøvelse av lederrollen og justere denne under veiledning av medstudenter og faglærer.
 • Anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid til å planlegge, gjennomføre og lede grupper, samt planlegge og ivareta HMS for grupper i friluftsliv og naturguiding.

Generell kompetanse

 • Delta i diskusjoner om, og videreutvikle en felles yrkesetisk og verdiorientert profesjonsstandard, knyttet til lederrollen friluftsliv og naturguiding.
 • Planlegge, gjennomføre og kritisk evaluere egen og andres læring gjennom seminarer og ferder i natur i tråd med en yrkesetisk og verdiorientert profesjonsstandard.
 • Anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til usikkerhet og håndtering av uforutsette situasjoner til å planlegge og kritisk vurdere HMS for grupper i friluftsliv og naturguiding.

Language of instruction and examination

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk/skandinavisk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Teaching methods

Undervisningen og læringsaktivitetene i emnet gjennomføres i form av praktisk øving på lederrollen i gruppe på flere-dagers ferder i variert arktisk natur. På ferdene jobber studentene i grupper i varierende størrelse. Ferdene planlegges og forberedes med mål om å oppnå gode læringssituasjoner knyttet til lederrollen og beslutningstaking i natur. Faglærere og medstudenter vil delta aktivt i veiledning og evaluering av studentene på ferdene. I tilknytning til ferdene gjennomføres forelesninger, seminarer, plenumsdiskusjoner, gruppearbeid, oppgaver, studentfremlegg, digital læring og veiledning. Emnet avsluttes med et seminar der studenten skal presentere en oppsummering av deres læring i emnet, deres utvikling knyttet til lederrollen og perspektiver på profesjonsrollen.

Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 29.05.2024 09:00 (Hand out)
31.05.2024 13:00 (Hand in)
2 Dager A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Undervisning Approved – not approved
For/etterarbeid og gjennomføring av ferder Approved – not approved
Ledelse i gruppe Approved – not approved
Veiledning Approved – not approved
Seminar Approved – not approved
HMS-plan Approved – not approved
Skriftlig innlevering Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Det kreves minimum 80 % deltakelse i all læringsaktivitet. I tilegg må studenten ha godkjent følgende:

 • Godkjent deltagelse i planlegging, gjennomføring og etterarbeid i alle ferder knyttet til emnet
 • Godkjent utøvelse av ledelse i gruppe under veiledning
 • Godkjent utøvelse av veiledning og tilbakemelding til medstudenter
 • Deltakelse og fremlegg på avsluttende seminar
 • Godkjent HMS-plan knyttet til turplanlegging
 • Godkjent skriftlig innlevering knyttet til beslutningstaking

Re-sit examination

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic