spring 2024
BLU-2010 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid - 15 stp

Type of course

Emnet er obligatorisk for studenter i barnehagelærerutdanningen. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BLU-2050 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 15 stp
BLUMOD8 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 15 stp
BLU-2010F Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 15 stp
BLU-2030 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 15 stp

Course content

Emnet handler om ledelse av barnegrupper og personalet. I tillegg vektlegges endrings- og utviklingsprosesser i barnehagen samt internt og eksternt samarbeid. Videre tematiseres veiledning, metoder og verktøy for ledelse og gjennomføring av utviklingsprosesser.

Praksis inngår som en integrert del av kunnskapsområdet. Omfang: 15 dager. Se studieplan og håndbok for praksis.


Objective of the course

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • ulike ledelses- og organisasjonsteorier, samt forståelse for organisasjonskultur som sentralt element i barnehagens virksomhet
 • hvordan politiske prosesser påvirker barnehagens virksomhet og mandat
 • relevant forskning, metoder og verktøy som grunnlag for ledelse av barnegruppen, personalgruppen og utviklingsarbeid i barnehagen
 • profesjonsetikk og maktforhold innenfor et mangfoldig barnehagemiljø
 • hvordan ledelse og kommunikasjonsformer påvirker samarbeidsprosesser med barn, foresatte, kollegaer og eksterne instanser

Ferdigheter

Studenten kan:

 • analysere, bruke og kritisk reflektere over lovverk og styringsdokumenter som grunnlag for begrunnelser og beslutninger innenfor et mangfoldig barnehagemiljø
 • lede, planlegge, gjennomføre og vurdere et avgrenset utviklingsprosjekt i barnehagen
 • veilede og kritisk reflektere over barnehagens praksis
 • samarbeide med kollegaer foresatte og eksterne instanser

Generell kompetanse

Studenten:

 • har innsikt i og kan anvende forskningsbasert kunnskap og profesjonsetikk i utvikling av egen lederrolle
 • kan identifisere etiske dilemmaer, utøve profesjonelt skjønn og foreta valg som ivaretar barns beste
 • kan lede pedagogisk arbeid og ta beslutninger som fører til utvikling av barnehagen som lærende organisasjon
 • kan vurdere hvordan strukturelle og kulturelle forhold i og utenfor organisasjonen legger rammer for ledelse og utviklingsarbeid

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Emnet går over ett semester og er samlingsbasert. Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap, som forelesning og organisert gruppearbeid, med praktiske og teoretiske tilnærminger. Studentfremlegg av lærestoff vil inngå i seminarvirksomheten.

Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende, og det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning, praksis og i bruk av digitale verktøy.

Praksis er en viktig læringsarena i profesjonsrettingen av studiet og for forståelsen av emnenes plass i profesjonen. Studenten skal delta i daglige gjøremål i barnehagen med utgangspunkt i oppgaver og ansvar som følger pedagogisk ledelse. Studenten skal ha lederdager/lederuke i løpet av praksisperioden.

Digital læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.


Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Muntlig eksamen 03.06.2024–07.06.2024 40 Minutter A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislærer Approved – not approved
Arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt: tilstedeværelse Approved – not approved
Arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt: praksis Approved – not approved
Arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt: veiledningsøvelser Approved – not approved
Arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt: skisse Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Obligatoriske arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislærer:

 • studenten deltar på praksisforberedende møte og planlegger praksisperioden i samråd med praksislærer før praksis begynner
 • studenten ferdigstiller utviklingsmål som godkjennes av praksislærer første praksisuke og informerer medarbeiderne i barnehagen om arbeidet i praksis
 • krav om tilstedeværelse (100 %)
 • studenten møter forberedt til oppsatt veiledning
 • bestått praksis i emnet
 • studenten skal ha lederansvar på avdeling/base, ca. 5 dager i løpet av praksisperioden (avtales med praksislærer)
 • planlegge og lede et utviklings- og/eller kompetansefremmende tiltak hvor målet er å styrke kvaliteten på barnas pedagogiske tilbud. Mål, metode, progresjon og avsluttende refleksjon om måloppnåelse gjøres i samarbeid med praksislærer
 • en veiledningssamtale med medarbeidere i gruppe i tilknytning til prosjektet
 • en tekst med refleksjoner knyttet til egne erfaringer med ledelse, samarbeid og kompetanseutviklingstiltak i praksisbarnehagen (om lag 1000 ord)

Obligatoriske arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt:

 • oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning og læringsaktiviteter (minimum 70 %)
 • bestått praksis i emnet (i samarbeid med praksislærer)
 • gjennomføre veiledningsøvelser individuelt og/eller i gruppe med medstudenter
 • i samråd med praksislærer utarbeide en skisse for et utviklings- og/eller kompetansefremmende tiltak i praksisbarnehagen (om lag 800 ord)

More info about the oral exam

Muntlig gruppeeksamen med fire til fem studenter i hver gruppe. Det gis individuell karakter.

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic