spring 2024
BLU-1215 Flerkulturell barndom i nord - 20 stp

Type of course

Forsterkningsemne på andre studieår i barnehagelærerutdanningen. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Course content

Emnet vil gi studentene kunnskap, erfaringer om hvordan nordområdenes historie og dagens flerkulturelle samfunn vil være et viktig bidrag i arbeidet med barns danning. Hovedfokus vil være språkutvikling, kommunikasjon, naturkjennskap, og ulike kulturelle tradisjoner og fortellinger. Det lokale og nordlige fokuset vil inngå i universelle perspektiver.

Praksis inngår som en integrert del av kunnskapsområdet. Omfang: 10 dager. Se studieplan og håndbok for praksis.


Objective of the course

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • språktilegnelse og utvikling av språkferdigheter hos flerspråklige barn
 • ulike kulturers uttrykk, fortellinger og tradisjoner
 • regionens folk, historie, kulturelle tradisjoner og hverdagsliv
 • naturbruk, mangfold og fenomener i nordlig natur
 • profesjonsetiske krav i samarbeidet med foreldre med minoritetsbakgrunn
 • ulike syn på barneoppdragelse
 • interkulturell kommunikasjon
 • hvordan aktiviteter i naturen kan støtte opp om barns danning og læring

Ferdigheter

Studenten kan:

 • bruke ulike ressurser for å fremme språkutviklingen hos flerspråklige barn
 • formidle positive holdninger til språkmangfold
 • formidle positive holdninger til kulturelt mangfold
 • utnytte språklig og kulturelt mangfold som ressurs i pedagogisk arbeid i barnehagen
 • formidle elementer fra lokal og regional historie og tradisjoner
 • tilrettelegge for utforskning og bruk av litterære uttrykk fra ulike kulturer
 • utvikle og lede opplevelses- og læringsaktiviteter i nordlig natur
 • bidra til bærekraftig naturbruk
 • inngå i konstruktivt samarbeid med foresatte med ulik språklig, kulturell og livssynsbakgrunn

Generell kompetanse

Studenten:

 • har utviklet et stimulerende og inkluderende språkmiljø, både muntlig, skriftlig og visuelt
 • viser grunnleggende toleranse, interesse og respekt for barn og familier med ulik kulturell bakgrunn
 • bidrar til at barn får forståelse for hverandres forskjellige bakgrunner
 • analyserer og reflekterer kritisk over barnehagens samarbeid og kommunikasjon med minoritetsforeldre
 • bruker naturfaglig og tradisjonell kunnskap til danning og læring

Language of instruction and examination

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Teaching methods

Emnet går over ett semester og er samlingsbasert i Alta. Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap, som forelesning, studentframlegg og organisert gruppearbeid, med praktiske og teoretiske tilnærminger. Det inngår også praktiske øvelser og uteaktiviteter. Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende, og det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning og praksis. Praksis er en viktig læringsarena i profesjonsrettingen av studiet og for forståelsen av emnenes plass i profesjonen. Studenten skal delta i daglige gjøremål i barnehagen med utgangspunkt i oppgaver og ansvar som følger pedagogisk ledelse.

Digital læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.


Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 10.06.2024 09:00 (Hand out)
12.06.2024 13:00 (Hand in)
3 Dager A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislærer Approved – not approved
Arbeidskrav vurdert av faglig tilsatt: tilstedeværelse i undervisning og læring Approved – not approved
Arbeidskrav vurdert av faglig tilsatt: praksis Approved – not approved
Arbeidskrav vurdert av faglig tilsatt: faglig tekst i gruppe Approved – not approved
Arbeidskrav vurdert av faglig tilsatt: praktisk - muntlig gruppeframlegg Approved – not approved
Arbeidskrav vurdert av faglig tilsatt: individuell tekst Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Obligatoriske arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislærer:

 • studenten deltar på praksisforberedende møte og planlegger praksisperioden i samråd med praksislærer før praksis begynner
 • studenten ferdigstiller utviklingsmål som godkjennes av praksislærer første praksisuke og informerer medarbeiderne i barnehagen om arbeidet i praksis
 • krav om tilstedeværelse (100 %)
 • bestått praksis i emnet
 • studenten møter forberedt til oppsatt veiledning
 • studenten utfører følgende oppgaver i tilknytning til emnet:

  • lede, planlegge og gjennomføre en aktivitet forankret i et flerkulturelt perspektiv i en barnegruppe. Plan og evaluering skriftliggjøres
  • et refleksjonsnotat der studentens læring og erfaring fra praksis er tema (om lag 800 ord)

Obligatoriske arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt:

 • oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning og læringsaktiviteter (minimum 70 %)
 • bestått praksis i emnet (i samarbeid med praksislærer)
 • en faglig tekst i gruppe (på inntil 3 studenter). Omfang ca. 2000 ord
 • et praktisk - muntlig gruppeframlegg (på inntil 3 studenter) i plenum med utgangspunkt i aktiviteter for barn
 • en individuell tekst med tema fra praksis (omfang ca. 1500 ord)

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic