spring 2024
BLU-1210 Språk og kommunikasjon i barnehagen - 20 stp

Type of course

Forsterkningsemne som kan velges andre studieår i barnehagelærerutdanninga. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Maks antall: 60 studenter.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BLU-1205 Språk og kommunikasjon i barnehagen 20 stp

Course content

Språkmiljøet i barnehagen er en felles overbygning for emnet, med fokus bade på gjennomføring og ledelse av arbeidet. Dette vil bli delt i to fokusområder.

Tilrettelegging for godt språkmiljø: her inngår tema som kompetanse i å bygge opp og formidle fortellinger, ordforråd og begrepsforståelse, rollelek og hvordan man gjennom dette kan bidra til et godt språkmiljø. Fokusområdet skal også inneholde produksjon av fortelling ved bruk av digitale verktøy. Dette gjøres med eller for barn.

Språkkompetanse: tema som språkutvikling, språklig bevissthet, begrepsforståelse, musiske elementer i språket, observasjon og kartlegging, og skriftspråklig utvikling inngår.

Praksis inngår som en integrert del av kunnskapsområdet. Omfang: 10 dager. Se studieplan og håndbok for praksis.


Objective of the course

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • barns språklige utvikling, også i et flerspråklig perspektiv
 • hvordan praktiske og estetiske fag kan berike barns språkmiljø
 • språksystemet og begrepslæring som basis for muntlig og skriftlig språkutvikling
 • ulike kommunikasjonsformer ved bruk av drama, musikk og språk
 • fortellinger fra et nordlig mangfold
 • situasjonsuavhengig språk og stimulering av dette
 • musiske elementer i språket
 • et utvalg læringsteorier knyttet til språk og kommunikasjon

Ferdigheter

Studenten kan:

 • organisere og vurdere gode språkmiljø for alle barn
 • utvalgte drama- og musikkpedagogiske metoder i tilknytning til arbeid med språk
 • bruke digitale verktøy i praktisk arbeid med språk
 • fortelle for barn og legge opp til fortelleraktiviteter med barn
 • utrykke seg ved bruk av kropp og stemme, samt ha ferdigheter i drama og musikk som sikrer egen rolle som inspirator

Generell kompetanse

Studenten:

 • ser sammenhengen mellom godt språkmiljø og språkkompetanse
 • anvender teorier om en- og flerspråklig utvikling, læring, begrepslæring og fortellekompetanse i praktisk-pedagogisk arbeid
 • bruker drama, musikk og digitale verktøy til å berike barns språkmiljø
 • har et repertoar av språkstimulerende aktiviteter
 • kommuniserer om barns språkmiljø og språkkompetanse med personale og foresatte

Language of instruction and examination

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Teaching methods

Emnet går over ett semester og er samlingsbasert. Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap, som forelesning, studentframlegg og organisert gruppearbeid, med praktiske og teoretiske tilnærminger. Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende, og det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning og praksis. Praksis er en viktig læringsarena i profesjonsrettingen av studiet og for forståelsen av emnenes plass i profesjonen. Studenten skal delta i daglige gjøremål i barnehagen med utgangspunkt i oppgaver og ansvar som følger pedagogisk ledelse. Digital læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.


Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Muntlig eksamen 03.06.2024–07.06.2024 20 Minutter A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Praksis Approved – not approved
Tilstedeværelse Approved – not approved
Digital billedbok Approved – not approved
Refleksjonsnotat Approved – not approved
Aktivitetsmappe Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Obligatoriske arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislærer:

 • studenten deltar på praksisforberedende møte og planlegger praksisperioden i samråd med praksislærer før praksis begynner
 • studenten ferdigstiller utviklingsmål som godkjennes av praksislærer første praksisuke og informerer medarbeiderne i barnehagen om arbeidet i praksis
 • krav om tilstedeværelse (100 %)
 • studenten møter forberedt til oppsatt veiledning
 • bestått praksis i emnet
 • studenten utfører følgende oppgaver i tilknytning til emnet:
 • planlegge og lede minimum to aktiviteter knyttet til barns språkkompetanse. En av aktivitetene skal ledes av studenten og gjennomføres av kollega. Ledelse inkluderer å gi tilbakemelding til medarbeideren som gjennomfører aktiviteten. Planen skriftliggjøres og aktiviteter evalueres muntlig med praksislærer
 • planlegge og gjennomføre en aktivitet knyttet til fortelling for en stor gruppe barn. Aktiviteten dokumenteres skriftlig (om lag 1500 ord)
 • et refleksjonsnotat der studentens læring og erfaring fra praksis er tema (om lag 800 ord)

Obligatoriske arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt:

 • oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning og læringsaktiviteter (minimum 70 %)
 • bestått praksis i emnet (i samarbeid med praksislærer)
 • lage en digital billedbok for/med barn. Gjennomføres i gruppe på inntil 4 personer
 • individuelt refleksjonsnotat på inntil 1500 ord knyttet til gjennomføring av språklige aktiviteter i praksisbarnehagen. Minst en av aktivitetene skal gjennomføres av andre i personalet, slik at studenten må planlegge aktiviteten og veilede en medarbeider i gjennomføringen, og gi tilbakemelding i etterkant.
 • lage en digital aktivitetsmappe knyttet til arbeid med språk. Mappen skal inneholde 6 aktiviteter, to fra hver av følgende områder: 1) stimulere barns fortellekompetanse, 2) ordforråd og begrepsforståelse, og 3) barns språklige bevissthet.

More info about the oral exam

Muntlig individuell eksamen med utgangspunkt i aktivitetsmappen. Sensorer velger ut en aktivitet fra mappen som studenten praktisk skal vise eller fortelle om. I tillegg prøves studenten i hele teoripensumet.

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic