spring 2024
BED-3072 Benchmarking - 10 stp

Type of course

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid ol.


Course content

Kurset tar opp hvordan man kan måle produktivitet og effektivitet, og foreta benchmarking i offentlig og privat sektor. De mest anvendte metodene for slike prestasjonsmålinger er DEA (Data Envelopment Analysis) og SFA (Stochastic Frontier Analysis). Kurset vil gi en innføring i benchmarking, med utgangspunkt i grunnleggende modeller i DEA og anvendelsen av disse. Det vil bli trening i analyse av faktiske data med relevante dataprogram. Spesielle modeller for måling av skala-effektivitet, "scope"-effektivitet, produktivitetsendring over tid (innovasjon/teknologisk fremgang) vil bli gjennomgått. Det vil også bli fokus på anvendelse av metoden i forbindelse med regulering, fusjoner og oppkjøp, og for evaluering av kapasitetsutnyttelse og måloppnåelse. Dernest vil det med utgangspunkt i produktfunksjoner, bli en kort innføring i SFA med sammenligning mot DEA, før vi til slutt ser på generell indeksteori, samt elementer fra tradisjonell prestasjonsmåling.

Kurset vil gjennomgående fokusere på praktiske anvendelser av relevante metoder. Disse anvendelsene vil så langt som mulig være norske eller skandinaviske eksempler fra ulike nærings- og forvaltningssektorer. Eksempelvis vil vi gjennomgå studier fra helsesektoren, undervisningssektoren, bankvirksomhet, elektrisitetsdistribusjon og oppdrett av laks. Avhengig av interesse og relevans, kan også andre sektorer tas opp til analyse.

Emnet har følgende hovedtema:

 • Data Envelopment Analysis (DEA)
 • Statistiske tester i DEA
 • Malmquist Productivity Index (MPI)
 • Produktfunksjoner
 • Stochastic Frontier Analysis (SFA)
 • Generell indeksteori
 • Tradisjonell prestasjonsmåling

Objective of the course

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten...

 • har avansert kunnskap om relevante metoder for måling av produktivitet og effektivitet på enhetsnivå, og spesialisert innsikt i utvalgte metoder for benchmarking
 • har inngående kunnskap om metoden DEA (Data Envelopment Analysis) og behersker sentrale modeller og anvendelser, kjenner til styrker og svakheter ved metoden, og hvordan metoden har utviklet seg over tid ved at tilsynelatende ulike metoder er utvidelser og spesialtilfeller av én sentral idé
 • har inngående kunnskap om produktfunksjoner, SFA (Stochastic Frontier Analysis), generell indeksteori og tradisjonell prestasjonsmåling
 • har inngående kunnskap om hvordan slike analysemetoder faktisk brukes på ulike felt i samfunnet, og deres potensial for ytterligere anvendelser
 • kan anvende kunnskap til å gjennomføre en benchmarking med DEA, både statiske analyser og endringer i produktivitet og effektivitet over tid (dynamisk analyse), samt vurdere hvilke data som kreves og hvordan resultater kan tolkes

Ferdigheter

Kandidaten ...

 • kan anvende relevante modeller innen DEA for analyser av teknisk effektivitet, kostnadseffektivitet, allokativ effektivitet og skalaeffektivitet, samt anvende modeller for supereffektivitet, modeller med vektrestriksjoner, og statistiske tester og metoder som underbygger DEA
 • kan analysere teknologisk utvikling over tid ved hjelp av Malmquist produktivitetsindeks (MPI), og forstå og tolke dekomponering av MPI og hvordan metoden bruker DEA i beregninger, samt anvende generell indeksteori for estimering av teknologisk endring
 • kan anvende og tolke parametre i ulike produktfunksjoner både for estimering av tradisjonelle gjennomsnittsfunksjoner (OLS) og mer moderne frontfunksjoner med sammensatt restledd (SFA)
 • kan gjennomføre en vitenskapelig benchmarkinganalyse ved hjelp av tilgjengelig programvare, samt vise god standard for analyser, bl.a. gjennom deskriptiv dataanalyse, anvendelse av metoder for behandling av outliers og visualisering av resultater

Generell kompetanse

Kandidaten ...

 • kan analysere produktivitet og effektivitet gjennom ulike metoder for benchmarking og anvende analysene i ulike beslutningssituasjoner i virksomheten
 • kan anvende metodene på bedrifter og bransjer/sektorer, og spesielt forstå hvilke metoder som egner seg i situasjoner hvor en studerer bedrifter/organisasjoner som ikke har profittmaksimering som mål (non-profit generelt og offentlig tjenesteproduksjon spesielt)
 • kan formidle sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre et selvstendig forsknings-/utviklingsprosjekt under veiledning (masteroppgave)

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Emnet innebærer ulike undervisningsformer på campus, og varigheten kan variere fra 2-4 timer per økt. Det stilles krav om at studenten er fysisk til stede på campus, da emnet er bygd opp rundt at studenten deltar i arbeidskrav som innebærer samarbeid med andre studenter. Undervisningsformen vil være en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner og tilbakemeldinger.

Det er studentens eget ansvar å sikre at han/hun får den informasjonen som gis i undervisningen, og som ikke eksplisitt er beskrevet i emnebeskrivelsen eller i forelesningsplanen, eller lagt ut på Canvas.


Schedule

Examination

Examination: Date: Grade scale:
Mappevurdering 31.05.2024 14:00 (Hand in) A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Presentasjon Approved – not approved
Innlevering Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

De to arbeidskravene i emnet er:

 • presentasjon basert på vitenskapelige artikler/rapporter som gjøres individuelt eller i grupper
 • individuell innlevering av oppgavesett med hverandrevurdering

More info about the portfolio

Eksamensordningen er en mappevurdering som består av tre case. Casene innleveres for tilbakemelding til fastsatte tidspunkt i løpet av semesteret og leveres som en samlet mappe for vurdering.

Mappen teller 100% av karakteren


Re-sit examination

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic