spring 2024
BED-2043NETT Ledelse av prosjekt - 10 stp

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-2043F Ledelse av prosjekt 10 stp
BED-2017 Prosjektledelse, fordyping 10 stp

Course content

Innholdet retter seg mot personer som arbeider, eller ønsker å arbeide, i offentlig eller privat virksomhet hvor prosjektarbeid er relevant som arbeidsform. Det egner seg også som videreutdanning for personer med annen høyere utdanning. Emnet skal dyktiggjøre deltakerne i å lede prosjekter i privat og offentlig virksomhet og øke forståelsen for hvorfor prosjekt som arbeidsform egner seg til å løse oppgaver av kortvarig og mer ukjent karakter. Det legges vekt på å utvikle analytisk kunnskap som øker studentens forståelse av det å lede flerfaglige team i ulike omgivelser. Emnet er et rent nettstudium, og studenten må arbeide selvstendig med pensum.

Objective of the course

Kunnskaper

Studenten skal etter gjennomført emne kunne forstå og redegjøre for:

  • sentrale begreper, teorier, prosesser og utfordringer knyttet til prosjektledelse ved å samarbeide om sentrale prosjektfaglige tema i (virtuelle) team
  • hvordan ulike typer kontekst påvirker ledelse, herunder situasjon og kultur
  • betydningen av å etablere kommunikasjon og tillit i (virtuelle) prosjektteam for gjennomføring av prosjekt prosjektledelse som fag herunder etiske dilemma og prosjektfagets plass og betydning i dagens samfunn

Ferdigheter

Studenten skal etter gjennomført emne kunne anvende sine kunnskaper for å:

  • etablere og utvikle hensiktsmessige tverrfaglige (virtuelle) prosjektteam
  • tilrettelegge for aktiv læring i og mellom prosjekt
  • analysere utfordringer knyttet til håndtering av usikkerhet, kreativitet og innovasjon i et prosjekt

Generell kompetanse

Studenten skal etter fullført emne kunne være i stand til å:

  • kritisk vurdere og ta beslutninger knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjekter, herunder vurderinger og beslutninger knyttet til etikk, sammensetning av kompetanse i prosjektteam, intern og ekstern kommunikasjon, læring, usikkerhet, kreativitet og innovasjon i prosjekt
  • vurdere og avgjøre hvilken type ledelse som egner seg for ulike typer kontekst, ulike prosjekt/prosjekt team og prosjektfaglige problemstillinger
  • formidle og utveksle prosjektfaglig kunnskap og erfaringer slik at det bidrar til å etablere etisk forsvarlig og kontekstuelt tilpasset prosjektledelse

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Emnet er delt opp i korte moduler som kan inneholde video og audiopodcaster, og andre nettbaserte aktiviteter. Undervisningen kan i tillegg i noen tilfeller strømmes fra UiTs lokaler i Alta og opptak vil kunne bli brukt på et senere tidspunkt. Handelshøgskolen har gjennomført en vurdering av behandlingsgrunnlaget interesseavveining og henviser til Datatilsynets veileder om behandlingsgrunnlag.

Behandlingsgrunnlaget er «berettiget interesse» og formålet med bruken er å få formidlet faglig innhold og lærings prosesser. Strømmede sendinger og/eller audio/videopodcast blir lagret og publisert på Canvas slik at materialet senere kan benyttes som repetisjon. Innspillinger av høy kvalitet vil kunne benyttes også for senere års inntak dersom det er behov for det, men kun opptak av typen der foreleser er i sentrum. Sentral teori i faget er knyttet til ledelse av prosjekt, samarbeid og samskapning i grupper, og læring og innovasjon i prosjekt.

Emnet gjennomføres som nettundervisning. Undervisningen organiseres i tematiske moduler som publiseres på emnets læringsplattform (her canvas). Undervisningen gis gjennom forelesningsvideoer og podcast. Arbeidsformen er individuell arbeid samt oppgaveløsning i studentteam og innlevering av arbeidskrav (i studentteam). Deltakelse på emnet forutsetter at studentene har tilgang til pc, kunnskap om grunnleggende programvare og tilgang til internett.


Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 08.05.2024 09:00 (Hand out)
08.05.2024 15:00 (Hand in)
6 Timer A–E, fail F
UiT Exams homepage

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Earlier years and semesters for this topic