autumn 2024
BED-1009NETT Innovasjon - 10 stp

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-1009 Innovasjon 10 stp
BED-1012 Innovasjonsledelse 10 stp

Course content

Emnet gir en innføring i sentrale begreper og definisjoner i innovasjon. Emnet tar for seg spørsmål om hva innovasjon er, hvorfor det er viktig både for den enkelte bedrift og samfunnet som helhet. Kurset vil omhandle innovasjonsprosessen: hvordan etablerte bedrifter kan få til innovasjon. Her vil emnet gå nærmere inn på kreative metoder, og prosesser for å utvikle, velge og implementere innovasjoner. Teorien ses i sammenheng med hvordan innovasjonsprosesser foregår i praksis. Praktiske eksempler fra næringslivet og case gir grunnlag for diskusjon og refleksjon. Det legges opp til aktiv deltakelse fra studentenes side.

Objective of the course

Kunnskaper:

 • Kunnskap om innovasjon om fag og dets betydning for ulike typer organisasjoner og samfunn.
 • Kunnskap om ulike faser i en organisasjonens innovasjonsprosess
 • Kunnskap om interne og eksterne forhold som påvirker organisasjonens behov for innovasjon.

Ferdigheter:

 • Kunne formidle en kritisk tilnærming til faget innovasjon
 • Økt forståelse for hvorfor innovasjon er viktig
 • Økt forståelse for hvordan man kan få til innovasjon i praksis

Generell kompetanse:

 • Ha oversikt over sentrale kilder og oppslagsverk i faget.
 • Kunne gjøre kritiske refleksjoner over betydningen av innovasjon og nyskapning i organisasjoner både for bedriften og samfunnet.
 • Kunne bidra til økt systematisk og bevisst tenkning omkring utvikling av innovasjoner i organisasjonen.
 • Kunne arbeide selvstendig med å utvikle og gjennomføre idéutviklings- og kreativitetsprosesser med utgangspunkt i de utfordringene bedriften til enhver tid står overfor.

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Emnet er nettbasert og arbeidsformer vil inkludere forelesninger, webinarer og oppgaver. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Schedule

Examination

Examination: Date: Grade scale:
Oppgave 13.12.2024 14:00 (Hand in) A–E, fail F
UiT Exams homepage

More info about the assignment

Eksamen er en semesteroppgave som skrives i grupper på 3 til 5 studenter.

Re-sit examination

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic