autumn 2024
BED-2048NETT Kontraktsrett - 10 stp

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Course content

Kontraktsrett og anskaffelsesrett er følgende emner sentrale:

 • Inngåelse av avtaler
 • Tolking av avtaler
 • Reglene om ugyldige avtaler.
 • Reglene om offentlige anskaffelser

Reglene om inngåelse av avtaler dreier seg om hva menes med et dispositivt utsagn og om hva som skal til for at bindende avtaler er inngått. I tillegg behandles fullmaktslæren

I delen som omhandler avtaletolkning behandles først de ulike grunnprinsipper for tolking av dispositive utsagn, og deretter ulike tolkingsregler og tolkningsmomenter.

I forbindelse med ugyldige avtaler behandles innholdsmangler, habilitetsmangler, tvang, svik og lignende ugyldighetsgrunner. I tillegg behandles reglene om endring av urimelige avtaler og avtaler det vil stride mot redelighet eller god tro å gjøre gjeldende.


Objective of the course

Kunnskap

Studenten skal etter gjennomført og bestått kurs ha:

 • Kunnskap om juridisk metode
 • Kunnskap om hvordan avtaler inngås
 • Kunnskap om tolkning og utfylling av avtaler
 • Kunnskap om sentrale ugyldighetsregler
 • Kunnskap om lemping av avtaler
 • Kunnskap om representasjon, herunder ulike fullmaktstyper
 • Kunnskap om de sentrale rettsreglene for anskaffelse

Ferdigheter

Studenten skal etter gjennomført og bestått kurs kunne:

 • Identifisere og løse teoretiske og praktiske kontraktsrettslige og anskaffelses problemstillinger
 • Formulere, formidle og kunne løse kontraktsrettslige og anskaffelsesrettslige problemstillinger
 • Identifisere og formulere verdipremisser som får betydning ved fortolkning av kontraktsrettslige regler

Generell kompetanse

 • God forståelse av den juridiske metoden som verktøy i møte med ulike juridiske problemstillinger.

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

En kombinasjon av opptak av forelesninger og ferdiginnspilt materiale.

Undervisningen streames live fra UiTs lokaler i Alta og opptak vil kunne bli brukt på et senere tidspunkt. Handelshøgskolen har gjennomført en vurdering av behandlingsgrunnlaget interesseavveining og henviser til Datatilsynets veileder om behandlingsgrunnlag.

Behandlingsgrunnlaget er «berettiget interesse» og formålet med bruken er å få formidlet faglig innhold og lærings prosesser. Live sendinger blir lagret og publisert på Canvas slik at materialet senere kan benyttes som repetisjon og/eller ses av studenter som ikke kunne følge Live sendingene (arbeid, sykdom etc). Innspillinger av høy kvalitet vil kunne benyttes også for senere års inntak dersom det er behov for det, men kun opptak av typen der foreleser er i sentrum.


Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 26.11.2024 09:00 (Hand out)
26.11.2024 13:00 (Hand in)
4 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Innleveringsoppgave Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Skriftlig innleveringsoppgave basert på pensum og progresjon ved innleveringsfrist

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic