autumn 2024
BVE-3050 Komplekse problemområder i barnevernsarbeid - 15 stp

Type of course

Emnet er obligatorisk for studenter som følger studiet master i barnevernsarbeid. Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Søknadskode: 9371 enkeltemner på masternivå.

Opptakskrav: Jf. opptakskrav til master i barnevernsarbeid

Det tas forbehold om nok kvalifiserte søkere for oppstart av emnet.


Course content

Barnevernets mandat, rammevilkår, politiske føringer og ulike kunnskapsperspektiver innvirker på det praktiske barnevernsarbeidet. Barnevernsarbeid foregår i et komplekst og sammensatt landskap, hvor muligheter, utfordringer og dilemmaer må håndteres for å kunne fatte gode beslutninger. Sentralt i emnet er kunnskap om vurderings- og beslutningsprosesser.

Emnet setter søkelys på ulike problemområder innen barnevernsarbeid, som for eksempel vold i nære relasjoner, barn i risiko, konfliktfylte samhandlingsrelasjoner og tverrprofesjonelt samarbeid.


Objective of the course

Ved bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

* avansert kunnskap om vurderings- og beslutnignsprosesser

* avansert kunnskap om politisk og institusjonelle rammevilkår og føringer for barnevernsfeltet

* avansert kunnskap om risiko og beskyttelse

* avansert kunnskap om hvordan omsorgssvikt og overgrep oppstår og kan komme til uttrykk

* inngående kunnskap om betydningen av kommunikasjons- og relasjonskompetanse i møte med barn, unge, familier og samarbeidspartnere.

* kunnskap om samhandling og konflikthåndtering i utfordrende og sammensatte situasjoner

* inngående kunnskap om tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid i barnevernsfaglig arbeid

Ferdigheter

Studenten kan:

* analyserer og forholde seg kritisk til ulike perspektiver og tilnærminger i samtaler, samarbeid og i relasjoner med barn og foreldre i utsatte livssituasjoner

* anvende kunnskap om, og koordinere, tverrfaglig samarbeid på måter som ivaretar faglig forsvarlighet

* analysere, kommunisere og samarbeide med barn og familier i livssituasjoner preget av kompleksitet, konflikt og kriser

* begrunne og formilde faglige vurderinger av barns omsorgssituasjon

* anvende flere perspektiver og forståelser som muliggjør handlingsrom og ulike løsninger i det barneevrnsfaglige feltet

Generell kompetanse

Studenten:

* har avansert forståelse for sammenhenger mellom rammevilkår, kunnskaps- og verdigrunnlag og barnevernsfaglig praksis

* kan anvende kunnskap på måter som fremmer gode samarbeidsrelasjoner til barnest beste i møte med barn, foresatte, fosterforeldre og andre samarbeidspartnere

* kan utøve etisk og kritisk refleksjon over profesjonsutøvelsen og barnevernets samfunnsoppdrag


Language of instruction and examination

Norsk

Det kan forventes en del undervisning på engelsk


Teaching methods

* forelesninger

* selvstudier

* ulike studentaktive læringsformer

* seminarer


Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 07.10.2024 09:00 (Hand out)
11.10.2024 09:00 (Hand in)
4 Dager A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Arbeidskrav 1 Approved – not approved
Obligatorisk tilstedeværelse Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

* Ett skriftlig arbeidskrav

Vurderingsuttrykket for arbeidskravet er godkjent/ikke godkjent.

* Det kreves tilstedeværelse på minimum 70% av all undervisning i emnet for å kunne framstille seg til eksamen


Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet
  • Earlier years and semesters for this topic