autumn 2024
BVE-3060 Innovasjon og fagutvikling i barnevernsarbeid - 15 stp

Type of course

Emnet er obligatorisk for studenter som følger studiet master i barnevernsarbeid. Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Søknadskode: 9371 enkeltemner på masternivå.

Opptakskrav: Jf. opptakskrav til master i barnevernsarbeid

Det tas forbehold om nok kvalifiserte søkere for oppstart av emnet.


Course content

Emnet skal gi studentene inngående kunnskap om fagutvikling og innovasjonsprosesser i barnevernfaglig arbeid. Studentene skal også få forståelse for sammenhengen mellom praksis, forskning og fagutvikling.

Emnet skal gi studentene kompetanse i å gjennomføre fagutviklings- og innovasjonsprosesser innenfor barnevernsfeltet, men også gjøre dem i stand til å reflektere kritisk rundt forhold ved praksis og organisering i feltet.

Studenten vil også få kompetanse i å analysere og formidle barnevernfaglige problemstillinger i feltet og til allmenheten.


Objective of the course

Ved bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

 • inngående kunnskap om institusjonelle og organisatoriske rammevilkår for innovasjon og fagutvikling i barnevernet. 
 • inngående kunnskap om innovasjon og innovasjonsprosesser i tjenesteutvikling og arbeid med barn, unge og familier. 
 • inngående kunnskap om mulighetene for fagutvikling og innovasjonsarbeid innen barnevern.
 • avansert kunnskap om hvordan forskningsbasert kunnskap kan brukes til innovasjon, nytenkning og fagutvikling.

Ferdigheter

Studenten kan

 • bruke relevante metoder for å planlegge, gjennomføre og lede prosjekter og prosesser innenfor innovasjon og fagutvikling i barnevernet. 
 • bruke forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap i fagutviklings- og innovasjonsarbeid innen barnevern.
 • gjennomføre fagutviklings- og innovasjonsprosesser som involverer barn, unge og familier
 • reflektere over ulike faglige og etiske aspekter ved brukerinvolvering i fagutviklingsprosesser. 

Generell kompetanse

Studenten kan: 

 • bidra til faglig og metodisk fundert innovasjon og nytenking. 
 • anvende kunnskaper og ferdigheter til å gjennomføre forsknings- og innovasjonsprosjekter knyttet til problemstillinger innenfor barnevernsfeltet.

Language of instruction and examination

Norsk

Det kan forventes en del undervisning på engelsk.


Teaching methods

 • forelesninger
 • praksis
 • selvstudier
 • ulike studentaktive læringsformer individuelt og i grupper
 • seminarer

Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Muntlig eksamen 11.12.2024–12.12.2024 30 Minutter A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Arbeidskrav 1 Approved – not approved
Obligatorisk tilstedeværelse Approved – not approved
Praksis Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

 • Ett skriftlig arbeidskrav.
 • Bestått 4 ukers praksis (120 timer)
 • Det kreves tilstedeværelse på minimum 70 % av all undervisning i emnet, for å kunne framstille seg til eksamen

More info about the oral exam

Individuell muntlig eksamen basert på godkjent arbeidskrav.

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet
 • Earlier years and semesters for this topic