autumn 2024
FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp

Type of course

Emnet er obligatorisk i de fleste bachelorprogram. Kan også tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FIL-0701 Examen philosophicum, Distriktsvarianten 10 stp
FIL-0702 Examen philosophicum, nettbasert 10 stp
EXPHILD Examen philosophicum distriktsvarianten 10 stp
EXPHILT Examen philosophicum tromsøvarianten 10 stp
FIL-0703 Examen philosophicum, nettbasert for Forsvaret 10 stp
FIL-0704 Examen philosophicum, nettbasert med samlinger 10 stp

Course content

Emnet er organisert rundt fem tema: Mennesket, kunnskap, etikk, politikk og natursyn og vitenskap.

Kurset gir en innføring i filosofiske diskusjoner knyttet til menneskets natur og virksomhet, menneskelig kunnskap og kunnskapsproduksjon, grunnleggende spørsmål knyttet til moralsk og politisk aktivitet, vitenskapelig tekning og ulike oppfatninger om naturen.

For økonomistudenter er emnet noe annerledes organisert. For disse studentene erstattes menneskelig kunnskap og kunnskapsproduksjon med bærekraftig utvikling og samfunnsansvar.


Objective of the course

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse:

Kurset tar for seg fem av de følgende spørsmålene (avhengig av hvilke seminargrupper man går på): Hva vil det si å være et menneske? Hva er kunnskap? Hva er rett og galt? Hva er et rettferdig samfunn? Hva er natur og hva er vitenskap? Hva er bærekraftig utvikling og samfunnsansvar? Hva vil det si å tolke og å argumentere?

Studentene skal kunne

• Forklare hva spørsmålene går ut på.

• Forklare filosofiske begreper som brukes for å diskutere dem.

• Forklare sentrale teorier som forsøker å besvare dem.

• Forklare argumenter for og imot teoriene

Ferdigheter:

Studentene skal kunne

• Anvende de filosofiske begrepene og teoriene i nye sammenhenger og på konkrete eksempler.

• Identifisere argumentasjonen i en tekst.

• Vurdere og kritisere argumenter på et grunnleggende nivå.

Generell kompetanse:

Studentene skal kunne

• Reflektere selvstendig og kritisk.

• Uttrykke seg på en akademisk måte.

• Delta i en muntlig akademisk diskusjon.

• Utforme en akademisk tekst.


Language of instruction and examination

Norsk.

Teaching methods

Undervisningen går over 11 uker og består av forhåndsinnspilte videoforelesninger og et ukentlig seminar. Seminarene er innrettet mot ulike fagområder, uten at det skaper noen bindinger for senere studier.

Schedule

Examination

Examination: Date: Weighting: Duration: Grade scale:
Muntlig eksamen 18.11.2024–29.11.2024 4/10 20 Minutter A–E, fail F
Oppgave 05.11.2024 14:00 (Hand in) 6/10 A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Obligatorisk frammøte på undervisning Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

70% oppmøte på seminarundervisningen er forutsetning for å kunne framstille seg til eksamen.

More info about the assignment

Individuell semesteroppgave på 1800 - 2200 ord.

More info about the oral exam

Individuell muntlig eksamen. Muntlig eksamen teller 40% av samlet karakter.

Re-sit examination

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i emnet.

Ved nytt eksamensforsøk (ny ordinær eksamen) er det ikke krav om at tidligere beståtte deleksamener må tas opp igjen. Gjelder deleksamener bestått 2023 HØST eller senere.


  • Earlier years and semesters for this topic