autumn 2024
GEO-1001 Innføring i geologi - 10 stp

Type of course

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i geologi.

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

GEO-101 Innføring i geologi 10 stp
GEO-1002 Naturgrunnlaget - basis for ressurser, miljø og samfunn 3 stp
ITE1854 Ingeniørgeologi og geoteknikk 2.5 stp
BYG-2601 Ingeniørgeologi og geoteknikk 2.5 stp

Course content

I innledningen beskrives jordens dannelse, alder og sammensetning. Den geologiske syklusen og grunnleggende geologiske prinsipper forklares. Emnet fortsetter med forelesninger om prosesser og produkter i jordens indre og på overflaten: mineraler, bergarter, bergartsdannende prosesser, platetektonikk, fjellkjededannelse og deformasjon av jordskorpen, jordskjelv og jordens indre, forvitring, erosjon og avsetning forårsaket av massebevegelse, elver, breer, vind og marine prosesser. Grunnvann og energi- og mineralressurser omhandles, likeså miljøgeologiske aspekter av faget. Under øvelsene i emnet skal det blant annet beskrives og identifiseres mineraler og bergarter, og gis en innføring i bruk av kart for tolkning av geologiske landformer og strukturgeologiske elementer. En tre dagers feltekskursjon holdes i september, der lokaliteter med variert geologi skal besøkes. Det skal her skrives rapport og gis en muntlig presentasjon av observasjoner gjort i felt.

Objective of the course

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • oversikt over Jordens alder, dannelse og sammensetning, samt de de viktigste geologiske prosessene som virker inni og på Jordens overflate
 • bred kunnskap om de viktigste mineraler og bergarter, og hvordan de dannes
 • kunnskap om platetektonikk og dens drivkrefter, samt om vulkanisme, jordskjelv, fjellkjededannelse og deformasjon av jordskorpen
 • kjennskap til forvitring og erosjon, samt forskjellige typer avsetninger forårsaket av massebevegelse, elver, breer, vind og marine prosesser
 • en grunnleggende forståelse for fossiler og deres betydning, dateringsmetoder og stratigrafiske prinsipper som benyttes i geologien.

Ferdigheter

Studenten kan

 • gjøre rede for Jordens indre oppbygning, med de viktigste enhetene og deres sammensetning
 • beskrive og identifisere de viktigste bergartsdannende mineralene og de vanligste bergartstypene
 • forklare hvordan forskjellige typer magma kan dannes
 • forklare hva diagenese og metamorfose er, og hva som skiller bergarter med ulik metamorfosegrad
 • gi en forenklet beskrivelse av prosessene som er aktive på jordoverflatenog hvordan forskjellige typer landskapsformer og avsetninger dannes

Generell kompetanse

Studenten kan

 • formidle grunnleggende geologiske begreper, teorier, ideer og problemstillinger både skriftlig og muntlig
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor det geologiske fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • bruke sin teoretiske geologiske kunnskap i felt
 • utvikle sine geologiske kunnskaper, ferdigheter og forståelse gjennom videre studier

Language of instruction and examination

Norsk.

Teaching methods

40 timer forelesninger og 20 timer øvelser, samt 3 dager feltekskursjon.

Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Skriftlig skoleeksamen 11.12.2024 09:00
4 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Øvelse 1 Approved – not approved
Feltrapport Approved – not approved
Sikkerhetsopplæring Approved – not approved
Øvelse 10 Approved – not approved
Øvelse 2 Approved – not approved
Øvelse 3 Approved – not approved
Øvelse 4 Approved – not approved
Øvelse 5 Approved – not approved
Øvelse 6 Approved – not approved
Øvelse 7 Approved – not approved
Øvelse 8 Approved – not approved
Øvelse 9 Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Det er obligatorisk oppmøte på øvelser og feltekskursjon.

Øvelsene skal leveres inn etter hver gang.

Sikkerhetsopplæring i forkant av felt er obligatorisk og det skal leveres en feltrapport etter feltekskursjonen.


Re-sit examination

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Alt om eksamen ved UiT | UiT


 • Earlier years and semesters for this topic