autumn 2024
HEL-6322 Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten trinn 2 - 30 stp

Type of course

Emnet er en videreutdanning på masternivå, som går over to semestre.

Det forutsettes opptak av tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere for oppstart. Ut fra sammensetning på søkere vurderes studiested til å være campus Tromsø eller Bodø, eventuelt en kombinasjon.

Søk her:https://evuweb.fsweb.no/evuweb/kurs?inst=UiT


Admission requirements

Opptakskrav som må dokumenteres:

 • fullført og bestått Kognitiv atferdsterapi for barn- og unge i kommunehelsetjenesten trinn 1 HEL-6308 (30 stp.) eller tilsvarende.
 • minimum fullført bachelorgrad eller tilsvarende innenfor helse-, sosialfaglig eller pedagogisk utdanning relevant for arbeid med barn og unges psykiske helse.
 • minimum 2 års yrkespraksis med barn, unge og familiers psykiske helse etter fullført grunn-/bachelorutdanning.
 • søkeren må være i et arbeidsforhold (minimum 50 % stilling) som gir adgang til å utføre selvstendig endringsarbeid med barn, unge og deres familier.

Obligatory prerequisites

HEL-6308 Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten trinn 1

Course content

Kognitiv atferdsterapi (KAT), også kalt kognitiv terapi, er en sentral tilnærming for å hjelpe barn og unge med ulike psykiske problemer. Tilnærmingen er godt egnet for å kunne gi barn og unge rask hjelp før problemene har blitt for store, og hjelp til selvhjelp vektlegges. Involvering av foreldre og annet nettverk står sentralt i arbeid med barn og unge, og vil være en integrert del i utdanningen. Det er gjort omfattende forskning av kognitiv atferdsterapi knyttet til mange ulike psykiske vansker/lidelser, og metoden betegnes som evidensbasert.

Emnet bygger videre på forståelsen og kompetansen som er oppnådd gjennom fullført emne HEL-6308; Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten trinn 1. I trinn 2 får studentene mulighet til å fordype seg i ulike tema og problemstillinger som førstelinjetjenesten står ovenfor i arbeid med barn og ungdom. Denne videreutdanningen vil omfatte en fordypning i KAT ved angst- og depresjon, atferdsvansker, autismespektrumsforstyrrelse, søvn- og døgnrytmeproblemer, spiseproblematikk, samt gruppebaserte tiltak og bruk av teknologiske hjelpemidler (VR). I tillegg til fordypning i ulike tema vil det bli lagt vekt på ferdighetstrening og veiledning av studentenes bruk av KAT på sitt arbeidssted. Integrering av utviklingspsykologisk kunnskap vil ha en sentral plass i undervisning og veiledning. Det vil bli lagt vekt på å tilpasse den metodiske tilnærmingen til barnets alder og utviklingsmessige funksjonsnivå. Det å få til et godt samarbeid og dialog med barnet, ungdommen, foreldrene og eventuelt andre støttespillere er en viktig forutsetning for anvendelse av KAT.


Recommended prerequisites

HEL-6308 Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten trinn 1

Objective of the course

Kunnskaper og forståelse:

 • Studenten skal ha fått en fordypning i anvendelse av KAT ved mer komplekse tilstandsbilder.
 • Studentene skal kjenne til relevant forskning som er relatert til tema.
 • Studentene skal ha kunnskap om hvordan tilpasse KAT i et gruppeformat.
 • Studentene skal kjenne til og være forberedt til å kunne ta i bruk teknologiske hjelpemidler i anvendelse av KAT.

Ferdigheter:

 • Studenten skal kunne anvende kognitiv atferdsterapeutisk metode overfor barn og unge som strever med sammensatte problemer av mer kompleks karakter
 • Studenten skal bli tryggere i anvendelse av ulike tilnærminger som inngår i KAT tilpasset barnet eller ungdommens utfordringer.
 • Studenten skal bli tryggere på å bruke behandlingsmodellen på en fleksibel, men likevel konsistent måte.
 • Studenten skal kunne evaluere den kognitive atferdsterapeutiske intervensjonen som er anvendt og tilpasse behandlingen etter tilbakemeldinger fra barnet, ungdommen og foreldrene.

Kompetanse:

 • Studiet gir kompetanse i å anvende kognitiv atferdsterapi som redskap i direkte endringsarbeid med barn og ungdom med sammensatte og mer komplekse problemer.
 • Praktisk kompetanse vil avhenge av studentens arbeidsarena og vil være tema i veiledning og ferdighetstrening.
 • Det vil bli vektlagt at studentene skal kunne evaluere eget arbeid med kognitiv atferdsterapeutisk metode.

Language of instruction and examination

norsk

Teaching methods

Samlingsbasert undervisning som bygger på hverandre slik at det er progresjon i innlæring av teori og ferdighetsopplæring. Samlingene må derfor tas i den oppsatte rekkefølgen.

Emnet består av forelesninger og øvelser/ferdighetstrening som krever delaktighet fra studentene.

I tillegg kommer veiledning med fokus på studentenes eget endringsarbeid med barn, unge og deres familier. Veiledningen vil bli gitt i små grupper og er en del av samlingene og vil til sammen utgjøre 30 timer. Veiledningen tar utgangspunkt i studentenes eget arbeid med barn, ungdom, deres familier og nettverk. Veiledningen skal basere seg på videoopptak av studentens samtaler med den som søker hjelp. Studenten skal ha vist minst to videoopptak fra eget arbeid. Vurderingen vil bli gjort etter kriterier som studenten vil bli gjort kjent med i oppstart av veiledningen. Veileder har ansvar for å godkjenne studentens praktiske/kliniske ferdigheter. Veileder skal holde studenten orientert om sine vurderinger underveis og eventuelt komme med forslag til forbedringer. Dersom veiledningen ikke godkjennes kan ikke studenten ta eksamen og utdanningen underkjennes.

Emnet går over to semester, seks samlinger à tre dager (inkludert veiledning).


Schedule

Examination

Examination: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 5 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Oblig oppmøte på samlinger Approved – not approved
Oblig oppmøte på veiledning Approved – not approved
2 godkjente video opptak Approved – not approved
Godkjent skriftlig innlevering Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

 • 90 % tilstedeværelse på samlingene
 • 100 % tilstedeværelse på veiledning i gruppe, tilsammen 30 timer
 • To godkjente videoopptak fra eget arbeid
 • Godkjent skriftlig refleksjonsnotat knyttet til egen praksis og ferdighetsutvikling

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic