autumn 2024
HEL-6325 Praksisveilederutdanning for barnevernet - 10 stp

Type of course

Emnet er ei videreutdanning på masternivå, som går over ett semester.

Admission requirements

 • Søkere må ha fullført bachelor eller tilsvarende treårig utdanning i barnevern eller sosialt arbeid
 • Studenter med annen utdannelse av minimum tre års omfang og med relevant faglig fordypning innenfor barnevernsfeltet gis også opptak
 • Dokumentert minimum 50 % stilling innenfor kommunalt-, statlig- eller privat barnevern ved oppstart av, og under videreutdanningen
 • Minimum to års erfaring fra arbeid i kommunalt-, statlig- eller privat barnevern.

Videreutdanningen har maksimalt 30 studieplasser, men tilbys ikke dersom færre enn ti søkere takker ja til tilbud om opptak. Ved flere kvalifiserte søkere enn studiepalsser prioriteres de etter følgende rekkefølge:

Søkere som kan dokumentere at de har:

 • Relevant arbeidserfaring fra kommunalt-, statlig- eller privat barnevern utover to år
 • Master i barnevern eller sosialt arbeid
 • Relevant kompetanseprogram og/eller kurs

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

HEL-6331 Veiledningskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjenestene 5 stp
HEL-6332 Veiledningskompetanse for helse - eller sosialvitenskapelig utdanning og helsetjeneste 5 stp

Course content

Utdanningen legger vekt på å skape sammenheng mellom teori og kunnskap om veiledning på den ene siden og praktisk veilederkompetanse og ferdigheter på den andre. Undervisningen legger opp til praktiske øvelser og trening på ferdigheter slik at studentene kan bli dyktige praksisveiledere. Videreutdanningen skal stimulere og øve opp kandidatene til en kunnskapsbasert, analytisk, og trygg tilnærming til egen utøvelse av veiledning.

Objective of the course

Kunnskap

Studenten har:

 • kunnskap om sentrale begreper, teorier og tradisjoner innen veiledning
 • inngående kunnskap om praksisveileders rolle og funksjon
 • inngående kunnskap om læring og læringsprosesser
 • inngående kunnskap om relasjon og kommunikasjon i et veiledningsperspektiv
 • kunnskap om ulike metoder
 • kunnskap om forskrift om skikkethetsvurdering

Ferdigheter

Studenten kan:

 • planlegge, tilrettelegge for og gjennomføre veiledning av praksisstudenter
 • anvende ulike veiledningsmetoder og studentaktive læringsformer
 • observere praksissituasjoner og gi læringsfremmende tilbakemelding
 • planlegge og gjennomføre vurdering av måloppnåelse, samt foreta løpende skikkethetsvurdering
 • planlegge og gjennomføre vurderingssamtale i samsvar med læringsutbyttebeskrivelser
 • foreta løpende skikkethetsvurdering
 • kunne analysere og kritisk reflektere over egen veiledning

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • kritisk vurdere egen veiledning og reflektere over egen veilederrolle og ansvar
 • begrunne egen veiledningspraksis og knytte den til teori
 • identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemma i veiledning, og drøfte valg av handlingsalternativer
 • samarbeide med praksisstudentenes utdanningsinstitusjon

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Videreutdanninga består av tre fysiske samlinger (tre dager, tre dager, to dager). Samlingene vil bestå av forelesninger og ulike former for studentaktivitet.

Schedule

Examination

Examination: Duration: Grade scale:
Muntlig eksamen 45 Minutter Pass – fail

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Prosessplan Approved – not approved
Veiledning og skriftlig refleksjon Approved – not approved
Obligatorisk oppmøte Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

 • Obligatorisk tilstedeværelse på samlingene (75 %).
 • Skriftlig utarbeiding av prosessplan for veiledning av en praksisstudent.
 • Gjennomføre en veiledning av en medstudent, samt levere en skriftlig refleksjon knyttet til veiledningen.

More info about the oral exam

Muntlig eksamen gjennomføres digitalt.

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic