autumn 2024
IDR-2232 Testing, analyse og målemetoder - 10 stp

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199.

Studentene som tar dette emnet må ha gjennomført og bestått Trenings- og bevegelseslære (20 sp) eller tilsvarende.


Obligatory prerequisites

IDR-1222 Trenings- og bevegelseslære med basistrening, IDR-1225 Trenings- og bevegelseslære, IDR-1311 Trenings- og bevegelseslære med basistrening, IDR-1325 Trenings- og bevegelseslære, IDR-1525 Trenings- og bevegelseslære

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

IDR-2231 Testing, analyse og målemetoder 10 stp

Course content

Fysisk testing foregår i dag innenfor idretten, ved flere treningssentre og lærersteder og vil gi verdifull kunnskap for alle som vil få testings- og analyseoppgaver. Testing og analyse kan være motiverende for å trene opp fysiske kapasiteter, og taktiske dimensjoner i konkurranseidrett, og behovet for fagpersoner med kompetanse innen testing og analyse er økende. Testing av fysisk kapasitet og analyse av testresultater gir viktig kunnskap for å forstå og planlegge trening på ulike nivå.

I dette emnet gjennomgås:

 • Teoretisk bakgrunn for valg av tester og bruk av testutstyr
 • Testing av ulike fysiske og fysiologiske egenskaper
 • Ulike former for testing av fysisk form
 • Ulike former for måling av kroppssammensetning
 • Analyse av fysiske prestasjoner i utvalgte idretter
 • Anvendelse av fysisk testing i idrett og mosjonssammenheng.

Objective of the course

Kunnskap

 • Beskrive fysiologiske parametere
 • Diskutere og vurdere testresultat
 • Forklare sammenhengen mellom helsetilstand og fysisk form
 • Bedømme ulike testers reliabilitet og validitet
 • Forklare etiske forhold, sikkerhet og hygiene ved laboratorieøvelsene.

Ferdigheter

 • Kalibrering og vurdering av utstyr, samt gjennomføring av tester
 • Planlegge og gjennomføre tester med bruk av Idrettshøgskolens testutstyr
 • Gjennomføre riktig arkivering av resultater og rengjøring av laboratorieutstyret.

Generell kompetanse

 • Ha trygghet i måling av ulike fysiologiske parameter
 • Vurdere og reflektere over test- og analyseresultatet
 • Utøve god hygiene og etikk i samhandling med andre.

Language of instruction and examination

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Teaching methods

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesning, gruppearbeid og praktisk arbeid, der studentene får opplæring og øving i bruk av ulikt testutstyr. Studentene vil få både skriftlige og praktiske arbeidsoppgaver som gjennomføres individuelt og i gruppe for å sette seg inn i ulike tester, gjennomføring og vurdering av disse. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 250 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.

Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Skriftlig skoleeksamen 28.11.2024 09:00
4 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

HMS-kurs Approved – not approved
Obligatorisk undervisning Approved – not approved
Test Approved – not approved
Rapport Approved – not approved
Muntlig fremføring Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Det kreves minimum 80% deltakelse i den praktiske delen av undervisningen og i undervisning organisert som seminar. Det vil fremgå av læringsplattformen hvilke deler av undervisningen som er obligatorisk. Krav om obligatorisk studiedeltakelse og følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

Studentene skal delta i gjennomføring og vurdering av test/tester på Idrettshøgskolens forskningslab. Studentene skal i gruppe levere en skriftlig testrapport på maks 10 sider, samt ha en muntlig framføring.

For å få godkjent kurs skal studentene også ha gjennomført nettbasert kurs: HMS 0501, sikkerhet på laboratoriet, verksted, felt og tokt, og praktisk kurs (klasserom): HMS-0502, førstehjelp på lab, verksted og felt.


Re-sit examination

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic