autumn 2024
IDR-2241 Faglig fordypning - 10 stp

Type of course

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

1. og 2. år av bachelorprogrammet må være gjennomført før en kan framstille seg til eksamen i emnet.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

IDR-2240 Fordypningsprosjekt 10 stp

Course content

Emnet er obligatorisk for alle studenter på Bachelor i idrettsvitenskap og tilbys som et valgfritt emne for studenter på Bachelor i arktisk friluftsliv og naturguiding.

Sentralt i emnet er et arbeid der studentene skal fordype seg i ett tema innen idrettsvitenskap, friluftsliv eller naturguiding.

Hensikten med den faglige fordypningen er at studentene skal oppøve sine ferdigheter, kunnskaper og sin generelle kompetanse innen fordypningstemaet.


Objective of the course

Kunnskaper

 • Ha kunnskap om sentrale temaer, teorier og metoder innenfor valgt fordypningstema.
 • Kan oppdatere sin kunnskap innenfor valgt fordypningstema.
 • Har kunnskap om fordypningstemaets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter

 • Kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer i den fordypningen de velger.
 • Kan anvende relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer til å formidle fordypningsprosjektets innhold til andre.
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse i fordypningsarbeidet og justere denne under veiledning av medstudenter og faglærer.
 • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid til å beskrive praktiske implikasjoner relevante for sitt tema.

Generell kompetanse

 • Kan innhente og behandle relevant faglitteratur innen valgt tema.
 • Beherske planlegging og gjennomføring av et utviklingsarbeid med hensikt å øke egen kunnskap og forståelse av et tema.
 • Kan utvikle, diskutere og begrunne sine synspunkter basert på relevant fagkunnskap og faglitteratur.
 • Kan styre, og reflektere over egen læring, alene og som deltager i en gruppe.

Language of instruction and examination

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Teaching methods

Studentene må påregne å arbeide ca 250 timer med emnet. Arbeidsformene i emnet er felles undervisning og seminarer, samt selvstendig studentarbeid. Arbeidet med den faglige fordypningen skal foregå individuelt og/eller i grupper.

Fordypningtemaet skal bygge på kompetanse fra første og/eller andre år i bachelorprogrammet, og skal avtales i samråd med faglærer.

Det skal defineres overordnede læringsmål for fordypningsarbeidet og det skal defineres delmål.

Arbeidet med den faglige fordypningen, og resultatene skal formidles til andre, hvor primær målgruppe er øvrige studenter. I tillegg kan det være aktuelt å gjennomføre dette mot skole, idrettslag, gruppe innen frivillig idrett, organisasjoner, reiseliv/næringsliv eller annen gruppe.


Schedule

Examination

Examination: Duration: Grade scale:
Muntlig eksamen 30 Minutter A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Plan for fordypningsarbeidet Approved – not approved
Egenvalgt pensum Approved – not approved
Individuelt refleksjonsnotat Approved – not approved
Presentasjon og aktiv deltakelse på andres presentasjoner Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

 • Plan for fordypningsarbeidet.
 • Egenvalgt pensum
 • Individuelt refleksjonsnotat om egen læring gjennom fordypningsarbeidet.
 • Presentasjon av prosessen underveis, og selve resultatet av den faglige fordypningen for klassen.
 • Aktiv deltagelse på andre studenters presentasjoner.

More info about the oral exam

Individuell muntlig eksamen (ca 30 minutter) med utgangspunkt i refleksjonsnotat fra fordypningsarbeidet.

Re-sit examination

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic