autumn 2024
INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering - 10 stp

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse + MATRS: R1/(S1+S2). Søknadskode: 9354 - enkeltemner i informatikk Det kan også søkes opptak til emnet basert på realkompetanse.

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

INF-1039 Introduksjon til programmering og IKT-sikkerhetsbegreper 4 stp

Course content

Emnet gir en innføring i programmering som verktøy i beregningsorienterte fag. Ulike problemstillinger blir satt inn i en naturvitenskapelig sammenheng slik at studentene ser hvordan problemer kan løses ved hjelp av programmering i høynivåspråk. Relevans i studieprogram: Informatikk som fag og teknologi inngår som en viktig anvendelse i de øvrige realfag. Programmeringsoppgavene i øvingsopplegget vil løse relevante faglige problemstillinger fra et eller flere av fagene fysikk, matematikk/statistikk, geologi og kjemi.

Objective of the course

Kunnskap - Studenten kan:

 • grunnleggende kunnskap om programmering som verktøy i beregningsorienterte fag
 • grunnleggende kunnskap algoritmisk problemløsning av vitenskapelige problem
 • grunnleggende kunnskap om representasjon av strukturerte data i et programmeringsspråk og i et serialisert (lagret) format
 • grunnleggende kunnskap om aksessering og prosessering av strukturerte data

Ferdigheter - Studenten har / kan:

 • grunnleggende ferdigheter i høynivå-programmering med bruk av datastrukturer, kontrollstrukturer, iterasjoner og funksjoner
 • lage programskisser og algoritmer som løser matematisk spesifisert vitenskapelig problem
 • lage løsninger på mindre, virkelige problemer på én maskin med brukerinteraksjon, grafikk (plot, animasjoner) og lagring/lesing av data til/fra disk
 • prosessere strukturerte data ved hjelp programmer som man selv har utviklet
 • bruke ulike moduler/bibliotek i samspill med egen kode for å integrere, derivere, finne nullpunkter, beregne grenseverdier og rekker, samt løse differens- og differensial-likninger
 • skrive høynivå-kode for å løse problemer innenfor sitt beregningsorienterte fagområde (fysikk, matematikk/statistikk, kjemi og geologi)
 • konstruere tester for å finne feil i egne programmer

Generell kompetanse - Studenten kan:

 • programmere i Python og ha kjennskap til andre høynivåspråk som for eksempel MATLAB og R
 • løse problemer algoritmisk og omsette det i programmer
 • teste, feilsøke og korrigere egne program
 • bruke programmering som verktøy for å løse et beregningsorientert problem

Language of instruction and examination

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen er på engelsk.

Teaching methods

Forelesninger: 30 timer, Kollokvier: 30 timer, Lab.veiledning: 30 timer. Emnet gis hver høst. Ett semesters varighet.

Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Skriftlig skoleeksamen 13.12.2024 09:00
4 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Skriftlige innleveringer Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

3 skriftlige innleveringer vurdert til Godkjent / Ikke godkjent.

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic