autumn 2024
KJE-6056 Innføring i miljøkjemi - 5 stp

Type of course

Emnet tilbys som videreutdanningsemne. Emnet er åpent for alle som oppfyller opptakskravene.

Admission requirements

Generell studiekompetanse.

Forkunnskapskrav: KJE-1001, KJE-6101 eller tilsvarende

Søknad om opptak til emnet sendes gjennom EVU-web


Obligatory prerequisites

KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi, KJE-6101 Innføring i kjemi

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

KJE-1006 Miljøkjemi 5 stp

Course content

Overordnet fokus i emnet er skjebnen til miljøgifter og (mikro)plast i miljøet. Emnet baseres i høy grad på cases fra miljøstudier, primært utført i nordområdene. Følgende tema blir gjennomgått:

 • Egenskaper av miljøgifters og (mikro)plast
 • Miljøkjemiske reaksjoner
 • Mobilitet av miljøgifter i miljøet
 • Skjebne av miljøgifter og (mikro)plast i miljøet

Emnet tar utgangspunkt i miljøgifter og (mikro)plast, deres kjemiske egenskaper og hvordan disse påvirker deres skjebne i miljøet. Kjennskap til miljøgifter og deres mobilitet i jord, vann eller luft danner grunnlag for å vurdere skjebnen til miljøgifter i naturen. Kjennskap til relevant norsk lovgivning og forvaltning for miljøgifter og (mikro)plast danner grunnlag for en risikovurdering av miljøgifter og (mikro)plast for menneske og miljø.


Objective of the course

Etter emnet kan studenten

Kunnskaper

 • beskrive utvalgte miljøgifter og (mikro)plast og deres miljøkjemiske egenskaper og forklare påvirkning på miljøet
 • forklare hvordan miljøkjemiske reaksjoner (herunder syre/base-, likevekts- og redoksreaksjoner) påvirker skjebnen til miljøgifter i miljøet
 • beskrive kjemiske prosesser som er styrende for mobilitet av miljøgifter og (mikro)plast

Ferdigheter

 • vurdere mobilitet av miljøgifter og (mikro)plast i miljøet og dermed potensial for spredning
 • vurdere effekter av miljøgifter og (mikro)plast på miljøet basert på deres egenskaper og konsentrasjon

Generell kompetanse

 • formidle miljøkjemiske teorier både skriftlig og muntlig
 • formidle miljøkjemiske problemstillinger til allmenheten
 • anvende kunnskap om miljøkjemi for å forstå effekten av menneskelig påvirkning på miljøet

Language of instruction and examination

Norsk.

Teaching methods

Undervisningen er en kombinasjon av digitale ressurser tilgjengelig gjennom læringsplattformen, samlinger og tilbud om ukentlig nettbasert undervisning/veiledning.

Omfang av undervisning: 

 • Samlinger: 1-2 obligatoriske fysiske samlinger, totalt 2 dager
 • Nettbasert undervisning/veiledning: 1-2 timer i uka (inntil 10 uker)

Samlingene består i hovedsak av ekskursjoner og er obligatoriske å delta på. Høsten 2024 planlegges samlingene to ulike steder, nemlig Tromsø og Vest-Finnmark (f.eks. Alta). Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter til de enkelte lokasjonene for å kunne gjennomføre samlingene.


Schedule

Examination

Examination: Date: Grade scale:
Mappevurdering 22.11.2024 14:00 (Hand in) Pass – fail

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Digitale mestringsprøver i Canvas Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

For å kunne gå opp til eksamen må to mestringsprøver (digitale tester) i Canvas være godkjent i det aktuelle semesteret. Formålet med mestringsprøvene er å sikre tilstrekkelig progresjon i arbeidet med emnet. Gjennomføring av en mestringsprøve tar inntil én time.

More info about the portfolio

Studentene leverer og får tilbakemelding på tre individuelle innleveringer i løpet av semesteret. To av disse innleveringene er knyttet til de obligatoriske fysiske samlingene. De tre innleveringene inngår i mappevurderingen. For å bestå eksamen må hver innlevering være bestått. Detaljerte retningslinjer vil bli gjort tilgjengelig i starten av emnet.

Re-sit examination

Dersom en mappe bedømmes til "ikke bestått", kan mappen leveres på nytt i revidert form. Ny innleveringsfrist vil være tidlig neste semester.
 • Earlier years and semesters for this topic