autumn 2024
MAT-6051 Introduksjon til kalkulus - 5 stp

Type of course

Emnet tilbys som videreutdanningsemne. Hovedmålgruppen er lærere trinn 8-13 som ønsker å øke sin undervisningskompetanse, påfyll eller oppfrisking av kunnskaper. Emnet er åpent for alle som oppfyller opptakskravene.

Desentralisert - campus Tromsø har ansvar for emnet, men studentene trenger ikke å komme til Tromsø. Desentraliserte samlinger er et tilbud for deltagere i Troms og Finnmark, med forbehold om tilstrekkelig antall studenter med nærhet til de enkelte lokasjonene for å kunne danne basisgrupper. 9 Det er mulig å ta emnet nettbasert for deltagere både innenfor og utenfor Troms og Finnmark. Se nærmere beskrivelse under undervisningsmetoder.


Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse og enten:

• Matematikk R1 (S1+S2)

eller

• Minimum 60 studiepoeng matematikk/matematikkdidaktikk fra en norsk lærerutdanning trinn 5.-10. eller tilsvarende.

Søknad om opptak til emnet sendes gjennom EVU-web.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MB-1 Brukerkurs i matematisk analyse 5 stp
MB-1 Brukerkurs i matematikk 5 stp
FSK-1001 Innføring i fiskerifag 5 stp
FSK-1001MA Innføring i fiskerifag: Matematikkdel 5 stp
FSK-1001FI Innføring i fiskerifag: Fiskerifagdel 5 stp
FSK-1001KJ Innføring i fiskerifag: Kjemidel 5 stp
BED-1007 Matematikk for økonomer 5 stp
BED-1007NETT Matematikk for økonomer 5 stp
MAT-0001 Brukerkurs i matematikk 5 stp
MAT-6101 Innføring i kalkulus for lærere 5 stp
BED-1007F Matematikk for økonomer 5 stp

Course content

I emnet blir kunnskapene fra videregående skole om funksjoner i en variabel styrket og bygget videre ut. Temaer som tas opp er reelle tall, trigonometri, logaritmer, funksjoner, kontinuitet, grenseverdier, derivasjon og funksjonsdrøftning.

Objective of the course

Kunnskap - Studentene:

 • kjenner de viktigste egenskapene til det reelle tallsystemet
 • vet hva en funksjon er, og kan gjøre rede for begrepene kontinuitet, grenser, inverse funksjoner, ekstremalpunkter.
 • kjenner egenskaper ved de trigonometriske og inverse trigonometriske funksjoner. • kjenner egenskaper ved eksponentialfunksjoner, logaritmer og potensfunksjoner.
 • kjenner til grenseverdier
 • kjenner definisjonen av den deriverte av en funksjon, og hvilken informasjon den deriverte gir oss om funksjonen
 • kjenner høyere ordens deriverte av funksjoner
 • vet hva grafen til en funksjon er

Ferdigheter - Studentene:

 • kan avgjøre om en funksjon er kontinuerlig
 • kan anvende egenskapene til trigonometriske funksjoner, eksponentialfunksjoner, logaritmer og potensfunksjoner i problemløsning
 • kan bruke L´Hôpitals regel for å beregne grenser til funksjoner.
 • kan beregne de deriverte og anvende de deriverte til å analysere funksjoner og løse enkle praktiske problemer.
 • kan bygge enkelte praktiske matematiske modeller basert på funksjoner og analysere disse.

Generell kompetanse - Studentene:

 • kan utarbeide matematiske modeller for problemstillinger hentet fra både praktiske og teoretiske kontekster, samt gjøre rede for gyldigheten av modellene og begrensingene deres, både skriftlig og muntlig.
 • kan analysere matematiske modeller ved å bruke de analytiske tilnærmingene introdusert i dette emnet.
 • kan utforme egne matematiske resonnementer, presentere disse resonnementene i et presist matematisk språk og argumentere for gyldigheten deres, både skriftlig og muntlig.
 • kan tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innholdet i skriftlige, muntlige og grafiske framstillinger

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Undervisningen er en kombinasjon av digitale ressurser tilgjengelig gjennom læringsplattformen, og tilbud om inntil 6 nettmøter med veiledning, samt desentraliserte samlinger. Deltagelse på nettmøter og samlinger er ikke obligatorisk. De desentraliserte samlingene er et tilbud for deltagere i Troms og Finnmark. Det vil dannes basisgrupper på egnede lokasjoner i regionen og det legges opp til 1-2 desentraliserte halvdagssamlinger per basisgruppe. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter med nærhet til de enkelte lokasjonene for å kunne danne basisgrupper. Det er mulig å ta emnet nettbasert for deltagere både innenfor og utenfor Troms og Finnmark. Emnet har ikke deltagelse på undervisning som arbeidskrav.

Schedule

Examination

Examination: Duration: Grade scale:
Muntlig eksamen 45 Minutter Pass – fail

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Oblig Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Det er 3 obligatoriske arbeidskrav:

 • 2 skriftlige innleveringer som administreres gjennom den digitale læringsplattformen.
 • 1 muntlig presentasjon, som fortrinnsvis gjennomføres som nettmøte.

For å få adgang til eksamen må alle 3 arbeidskrav være godkjent.


More info about the oral exam

Individuell muntlig eksamen som fortrinnsvis gjennomføres som nettmøte.

Eksamenstid er inntil 45 minutter.


Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic