autumn 2024
MAT-6052 Skolerettet kalkulus med programmering og beregninger - 5 stp

Type of course

Emnet tilbys som videreutdanningsemne. Hovedmålgruppen er lærere trinn 8-13 som ønsker å øke sin undervisningskompetanse, påfyll eller oppfrisking av kunnskaper. Emnet er åpent for alle som oppfyller opptakskravene, men det anbefales at deltakerne enten har tatt MAT-6051 Introduksjon til kalkulus eller har tilsvarende kompetanse (for eksempel R2 fra videregående skole).

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse og enten:

• Matematikk R1 (S1+S2)

eller

• Minimum 60 studiepoeng matematikk/matematikkdidaktikk fra en norsk lærerutdanning trinn 5.-10. eller tilsvarende.

Søknad om opptak til emnet sendes gjennom EVU-web.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MAT-6101 Innføring i kalkulus for lærere 5 stp
MAT-0001 Brukerkurs i matematikk 5 stp
FSK-1001 Innføring i fiskerifag 5 stp
FSK-1001MA Innføring i fiskerifag: Matematikkdel 5 stp
FSK-1001FI Innføring i fiskerifag: Fiskerifagdel 5 stp
FSK-1001KJ Innføring i fiskerifag: Kjemidel 5 stp
BED-1007 Matematikk for økonomer 5 stp
BED-1007F Matematikk for økonomer 5 stp
BED-1007NETT Matematikk for økonomer 5 stp

Course content

Emnet bygger videre på kunnskapene fra videregående skole (eller MAT-6051 Introduksjon til kalkulus). Temaer som tas opp er følger og rekker, integrasjon og differensialligninger. Videre inneholder emnet en innføring i programmering og enkle numeriske metoder. Studentene vil få innsikt i didaktiske aspekter knyttet til programmering i matematikkfaget. Arbeidsformene og temaene i faget knyttes til innhold i skolen gjennom didaktiske refleksjoner.

Recommended prerequisites

MAT-6051 Introduksjon til kalkulus

Objective of the course

Kunnskap - Studentene:

 • kjenner begrepene følge og rekke, og begrepene konvergens og divergens.
 • kjenner geometriske følger og geometriske rekker
 • kjenner til eksempler på rekursive sammenhenger som brukes i skolen
 • kjenner definisjonen av det bestemte integralet og den tilhørende fortolkningen ved areal.
 • kjenner begrepene antiderivert og ubestemt integral, og sammenhengen mellom bestemte og ubestemte integral
 • kjenner til løsningsmetoder for enkle differensialligninger
 • kjenner til noen enkle numeriske metoder for å finne tilnærminger til bestemte integraler, samt for å finne tilnærmede løsninger av ligninger og differensialligninger
 • kjenner til enkelte relevante didaktiske tilnærminger knyttet til det matematiske innholdet, herunder utforskende virksomhet og algoritmisk tenking

Ferdigheter - Studentene:

 • kan finne grensen til en følge, og avgjøre om en geometrisk rekke konvergerer
 • kan utforske rekursive sammenhenger ved å bruke programmering
 • kan løse ligninger numerisk ved bi-seksjon og Newtons metode
 • kan beregne ubestemte integraler ved hjelp av substitusjon og delvis integrasjon
 • kan beregne bestemte integraler og anvende disse til å løse enkelte praktiske problemer.
 • kan bruke programmering til å implementere algoritmer for å beregne bestemte integraler numerisk
 • kan bygge enkelte praktiske matematiske modeller basert på differensiallikninger, og kunne løse slike differensiallikninger analytisk og finne tilnærmede løsninger numerisk

Generell kompetanse - Studentene

 • kan utarbeide matematiske modeller for problemstillinger hentet fra både praktiske og teoretiske kontekster, samt gjøre rede for gyldigheten av modellene og begrensingene deres, både skriftlig og muntlig.
 • kan analysere matematiske modeller ved å bruke de analytiske og numeriske tilnærminger introdusert i dette emnet.
 • kan utforme egne matematiske resonnementer, presentere disse resonnementene i et presist matematisk språk og argumentere for gyldigheten deres, både skriftlig og muntlig.
 • kan tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innholdet i skriftlige, muntlige og grafiske framstillinger
 • kan reflektere over hvordan innholdet i emnet kan relateres til matematikk som skolefag

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Undervisningen er en kombinasjon av digitale ressurser tilgjengelig gjennom læringsplattformen, og tilbud om inntil 6 nettmøter med veiledning, samt desentraliserte samlinger. Deltagelse på nettmøter og samlinger er ikke obligatorisk. De desentraliserte samlingene er et tilbud for deltagere i Troms og Finnmark. Det vil dannes basisgrupper på egnede lokasjoner i regionen og det legges opp til 1-2 desentraliserte halvdagssamlinger per basisgruppe. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter med nærhet til de enkelte lokasjonene for å kunne danne basisgrupper. Det er mulig å ta emnet nettbasert for deltagere både innenfor og utenfor Troms og Finnmark. Emnet har ikke deltagelse på undervisning som arbeidskrav.

Schedule

Examination

Examination: Duration: Grade scale:
Muntlig eksamen 45 Minutter Pass – fail

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Oblig Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Det er 3 obligatoriske arbeidskrav:

 • 2 skriftlige innleveringer som administreres gjennom den digitale læringsplattformen
 • 1 muntlig presentasjon, som fortrinnsvis gjennomføres som nettmøte

For å få adgang til eksamen må alle 3 arbeidskrav være godkjent.


More info about the oral exam

Individuell muntlig eksamen som fortrinnsvis gjennomføres som nettmøte.

Eksamenstid er inntil 45 minutter.


Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic