autumn 2024
MAT-6053 Innføring i logikk, bevis, resonnering og argumentasjon med programmering - 5 stp

Type of course

Emnet tilbys som videreutdanningsemne. Hovedmålgruppen er lærere trinn 8-13 som ønsker å øke sin undervisningskompetanse, påfyll eller oppfrisking av kunnskaper. Emnet er åpent for alle som oppfyller opptakskravene.

Desentralisert - campus Tromsø har ansvar for emnet, men studentene trenger ikke å komme til Tromsø. Desentraliserte samlinger er et tilbud for deltagere i Troms og Finnmark, med forbehold om tilstrekkelig antall studenter med nærhet til de enkelte lokasjonene for å kunne danne basisgrupper. Det er mulig å ta emnet nettbasert for deltagere både innenfor og utenfor Troms og Finnmark. Se nærmere beskrivelse under undervisningsmetoder.


Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse og enten:

• Matematikk R1 (S1+S2)

eller

• Minimum 60 studiepoeng matematikk/matematikkdidaktikk fra en norsk lærerutdanning trinn 5.-10. eller tilsvarende.

Søknad om opptak til emnet sendes gjennom EVU-web.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MAT-1005 Diskret matematikk 5 stp

Course content

Emnet gir studentene en innføring i logikk, bevis, matematisk resonnering og matematisk argumentasjon, som innbefatter grunnleggende mengdelære, utsagnslogikk, ulike bevistyper, relasjoner, funksjoner og matematisk induksjon. Emnet inneholder en innføring i programmering som innføring til logiske metoder, et verktøy for problemløsning og å trene på algoritmisk tekning. Studentene vil få innsikt i didaktiske aspekter knyttet til programmering i matematikkfaget. Arbeidsformene og temaene i faget knyttes til innhold i skolen gjennom didaktiske refleksjoner.

Recommended prerequisites

MAT-6101 Innføring i kalkulus for lærere

Objective of the course

Kunnskap - Studentene:

 • Kjenner til grunnleggende notasjon og terminologi for mengder
 • Har en grunnleggende forståelse for utsagnslogikk.
 • Kan gjøre rede for begrepene valuasjon, logisk ekvivalens, logisk konsekvens, gyldighet, oppfyllbarhet og kontradiksjon.
 • Kjenner til enkelte relevante didaktiske tilnærminger knyttet til det matematiske innholdet.

Ferdigheter - Studentene:

 • Kan lese og forstå matematiske argumenter og anvende ulike bevistyper, blant annet induksjonsbevis • Kan anvende grunnleggende mengdelære
 • Kan definere, anvende og regne på grunnleggende matematiske strukturer, som mengder, tupler, relasjoner og funksjoner.
 • Kan bruke programmering som et verktøy i problemløsning

Generell kompetanse - Studentene:

 • Kan skrive enkle bevis og induksjonsbevis
 • Kan reflektere over hvordan innholdet i emnet kan relateres til matematikk som skolefag

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Undervisningen er en kombinasjon av digitale ressurser tilgjengelig gjennom læringsplattformen, og tilbud om inntil 6 nettmøter med veiledning, samt desentraliserte samlinger. Deltagelse på nettmøter og samlinger er ikke obligatorisk. De desentraliserte samlingene er et tilbud for deltagere i Troms og Finnmark. Det vil dannes basisgrupper på egnede lokasjoner i regionen og det legges opp til 1-2 desentraliserte halvdagssamlinger per basisgruppe. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter med nærhet til de enkelte lokasjonene for å kunne danne basisgrupper.

Det er mulig å ta emnet nettbasert for deltagere både innenfor og utenfor Troms og Finnmark. Emnet har ikke deltagelse på undervisning som arbeidskrav.


Schedule

Examination

Examination: Duration: Grade scale:
Muntlig eksamen 45 Minutter Pass – fail

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Oblig Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Det er 3 obligatoriske arbeidskrav:

 • 2 skriftlige innleveringer som administreres gjennom den digitale læringsplattformen
 • 1 muntlig presentasjon, som fortrinnsvis gjennomføres som nettmøte

For å få adgang til eksamen må alle 3 arbeidskrav være godkjent.


More info about the oral exam

Individuell muntlig eksamen som fortrinnsvis gjennomføres som nettmøte.

Eksamenstid er inntil 45 minutter.


Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic