autumn 2024
PED-3018 Utdanningspolitikk og utdanningshistorie - 10 stp

Type of course

Emnet er obligatorisk for master i pedagogikk inkl. studieretning barnehagefag. Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Jf. opptakskrav til master i pedagogikk.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå. Husk å skrive hvilke(n) emnekode(r) du søker opptak til i merknadsfeltet.


Course content

Emnet gir en grundig innføring i sentrale nasjonale utdanningsreformer fra 1970. Reformene forstås med bakgrunn i ideologiske, politiske og historiske rammer, både nasjonalt og internasjonalt. Forholdet mellom utdanningspolitikk og undervisning, oppdragelse, læring og danning blir diskutert i lys av relevant teori. Emnet undersøker forholdet mellom utdanningspolitiske intensjoner og realisert politikk i utdanningssystemet. Forholdet mellom internasjonale, nasjonale og lokale aktører drøftes i lys av utdanningsinstitusjoners autonomi. Begrep som inkludering og mangfold drøftes kritisk. Det legges vekt på dekoloniserende perspektiver.

Objective of the course

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • inngående kunnskap om det norske utdanningssystemets utvikling i nyere tid, fra barnehage til høyere utdanning
 • innsikt i ideologiske, politiske og historiske strømminger og hvordan disse påvirker utdanningsreformer/ utdanningssystemet
 • avansert kunnskap om teori som kan være utgangspunkt for utdanningspolitiske og utdanningshistoriske analyser
 • inngående kjennskap til utdanningspolitiske og utdanningshistoriske metoder
 • kjennskap til planverkenes utforming og deres betydning for utdanningssystemet

Ferdigheter

Studenten kan:

 • analysere utdanningspolitiske dokumenter med utgangspunkt i teori
 • forholde seg kritisk til utdanningshistoriske analyser
 • sammenligne og vurdere forholdet mellom utdanningspolitiske intensjoner og realisering av disse i utdanningssystemet

Kompetanse

Studenten kan:

 • reflektere over og diskutere sammenheng mellom nasjonale og internasjonale strømninger og politikkutforming gjennom å trekke historiske linjer
 • kritisk reflektere over og diskutere relevante begreper/teorier
 • diskutere eget og andres arbeid innen utdanningspolitikk og utdanningshistorie

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Forelesninger og seminarer med aktiv studentdeltakelse. Undervisningen er spredt ukentlig gjennom semesteret.

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.


Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 02.12.2024 09:00 (Hand out)
09.12.2024 14:00 (Hand in)
1 Uker A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Tekst (teori) Approved – not approved
Tekst (analyse) Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

 • Innlevering av tekst (ca. 1200 ord/3 sider) der studenten gjør rede for relevant teori
 • Innlevering av tekst (ca. 2800 ord/7 sider) der studenten analyserer et utdanningspolitisk dokument (f.eks. NOU, høring, Stortingsmelding)

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic