autumn 2024
PED-3057 Kunnskap, menneskesyn og læring - 10 stp

Type of course

Emnet er obligatorisk for master i pedagogikk inkl. studieretning barnehagefag. Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Jf. opptakskrav til master i pedagogikk.

Course content

I emnet diskuteres klassiske bidrag i pedagogisk teori med særlig vekt på kunnskap, menneskesyn og læring. Pedagogikkens idehistorie og egenart tematiseres, og pedagogikk som flerfaglig disiplin. Emnet sikter mot å gi studentene et teoretisk grunnlag for kritisk og selvstendig refleksjon.

Objective of the course

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har avansert kunnskap om hovedtrekk i pedagogikkens idéhistorie
 • har god innsikt i sammenhengen mellom menneskesyn og syn på undervisning og læring
 • har inngående forståelse av den pedagogiske tenkningens plass i samfunnet
 • kan lese originaltekster i pedagogisk teori i lys av deres samtid og vurdere deres betydning for ettertiden

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende forskjellige tilnærminger på gitte pedagogiske problemstillinger, samt deres idéhistoriske premisser
 • skrive tekster og holde framlegg med utgangspunkt i historiske og samtidige teoretiske pedagogiske perspektiver, og forholde seg selvstendig til disse
 • spore relevant original- og sekundærlitteratur og drøfte en problemstilling i lys av litteraturen, samt forholde seg kritisk til den

Generell kompetanse

 • kan formulere en presis pedagogisk problemstilling og begrunne den
 • kan reflektere over sammenhenger mellom kunnskap, menneskesyn og læring, og vurdere hvordan ulike empiriske forhold innvirker i slike sammenhenger

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Forelesninger og seminarer med aktiv studentdeltakelse (jfr. arbeidskrav). Undervisningen er spredt ukentlig gjennom semesteret.

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.


Schedule

Examination

Examination: Date: Grade scale:
Oppgave 15.11.2024 14:00 (Hand in) A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Muntlig presentasjon Approved – not approved
Innlevering av oppgaveutkast Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

 • Godkjent muntlig 20 minutters fremlegg over oppgitt tema utarbeidet av faglærer. Respons fra medstudenter og underviser.
 • Innlevering av minimum 50 % ferdigstilt utkast til en oppgave (ca. 3500 ord/10 sider) med selvvalgt problemstilling. Studentene får strukturert tilbakemelding fra underviser på oppgaven. Endelig versjon av oppgaven leveres inn som eksamen ved fastsatt dato.

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic