autumn 2024
PED-3301 Barnehage, profesjonskunnskap og kvalitetsutvikling - 10 stp

Type of course

Emnet er obligatorisk på barnehagefaglig studieretning. Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Se opptakskrav for studieretningen og øvrige mastergradsprogram ved ILP.

Course content

Emnet bygger på en forståelse av barns helhetlige læring og barnehagen som forskningsarena. I emnet diskuteres premisser og forutsetninger for ledelse av barnehagen som lærende organisasjon. Dette innbefatter kritiske refleksjoner rundt posisjon, konflikter, makt, og dilemmaer med utgangspunkt i profesjonsteori, politikk og kritisk pedagogikk.

Objective of the course

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten har:

 • inngående kunnskap om barnehagelæreres profesjonsoppdrag og samfunnsmandat.
 • forståelse og kunnskaper om premisser og forutsetninger for ledelse av lærende organisasjoner.
 • har avansert kunnskap om ulike barnehagefaglige paradigmer, samt hvilke verdigrunnlag som ligger til grunn for disse.

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • kritisk reflektere rundt dagsaktuelle dilemmaer og utfordringer som påvirker profesjonsutøvelse i barnehagen.
 • presentere analyse av faglige tekster med kobling til relevant nasjonal og internasjonal forskning.
 • faglig redegjøre for og reflektere over barnehagefaglige paradigmer, og konsekvenser disse har for didaktiske valg og praksiser.

Generell kompetanse:

Kandidaten har:

 • kompetanse og evne til å vurdere relevante yrkesetiske problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelse.
 • evne til å kritisk reflektere og ta selvstendig stilling til problemstillinger knyttet til kvalitetsutvikling, pedagogisk skjønn og politisk styring.
 • evne til å arbeide analytisk med teori og barnehagefaglige diskurser.

Language of instruction and examination

Undervisningsspråket er norsk. Skriftlige eksamensbesvarelser og muntlig eksamen kan etter søknad gjennomføres på engelsk.

Teaching methods

Emnet kombinerer forelesninger, seminarer med studentaktive lærings- og arbeidsformer. Arbeidsformene fordrer aktiv deltakelse fra studentenes side. Skriving og studentpresentasjon er en viktig del av læringsprosessen i emnet.

I studiet benyttes ulike vurderingsformer: Skriftlig eksamen (hjemmeeksamen / skoleeksamen / mappevurdering), prosjektskisse, muntlig eksamen og masteroppgave. Der ikke annet framgår av emnebeskrivelser, er alle eksamener individuelle.


Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 22.11.2024 09:00 (Hand out)
29.11.2024 14:00 (Hand in)
1 Uker A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Faglig tekst Approved – not approved
Skriftlig innlegg Approved – not approved
Presentasjon innlegg Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

 • Studentene skal utarbeide et selvstendig og faglig begrunnet kronikkinnlegg knyttet til en valgt dagsaktuell problemstilling.
 • Studentene skal presentere og gi tilbakemelding på utkast til kronikk.
 • Studenten skal utarbeide faglig tekst på selvvalgt tema, innenfor emnets innhold (2000 ord).

Kandidaten må ha bestått alle obligatoriske arbeidskrav for å kunne ta eksamen på emne emnet.


Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic