autumn 2024
PED-3302 Lek og utforskende pedagogikk - 10 stp

Type of course

Emnet er obligatorisk på barnehagefaglig studieretning. Emnet kan tas som valgemne av studenter på øvrige mastergradsprogram ved ILP. Emnet kan ikke tas som enkeltemne av andre enn de nevnte.

Course content

I dette emnet presenteres og drøftes nyere forskning på lek og utforskende pedagogikk i barnehage. Lokale, nasjonale og internasjonale perspektiver på lek og barns meningsskaping står sentralt. Emnet vil utfordre studentene til faglige og kritiske analyser og drøftinger i lys av profesjonsetiske problemstillinger.

Objective of the course

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

En kandidat som har fullført dette emnet har:

  • Inngående kunnskap om nyere forskning og ulike perspektiv på barns meningsskaping og lek
  • Inngående kunnskap om profesjonsetiske problemstillinger i lys av forskning og pågående debatter
  • Inngående kunnskap om utforskende pedagogikk

Ferdigheter

En kandidat som har fullført dette emnet kan:

  • Igangsette, inspirere og veilede utforskende pedagogiske praksiser
  • Lede endringsprosesser i barnehagen knyttet til lek og utforskende pedagogikk

Kompetanse

En kandidat som har fullført dette emnet kan:

  • Analysere og drøfte hvordan ulike forståelser og perspektiver på barns meningsskaping og lek får konsekvenser for barnehagens utforskende pedagogikk
  • Analysere, formidle og begrunne pedagogiske valg og praksiser
  • Anvende kritisk tenking i pedagogiske prosesser

Teaching methods

Emnets undervisningsmetoder vil variere mellom forelesninger, seminarer med studentaktive lærings- og arbeidsformer, studentledete workshops, og kritisk drøfting av studenttekster med hverandre-respons.

Schedule

Examination

Examination: Duration: Grade scale:
Muntlig eksamen 30 Minutter A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Individuell skriftlig fagtekst Approved – not approved
Muntlig presentasjon i gruppe Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Individuell skriftlig fagtekst: 2500 ord (+/- 10%).

Muntlig presentasjon i gruppe, om lag 20 min.


Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet.
  • Earlier years and semesters for this topic