autumn 2024
PED-3303 Kritiske perspektiv på kropp, kommunikasjon og materialitet - 10 stp

Type of course

Emnet er obligatorisk på barnehagefaglig studieretning. Emnet kan tas som valgemne av studenter på øvrige mastergradsprogram ved ILP. Emnet kan ikke tas som enkeltemne av andre enn de nevnte.

Course content

I dette emnet utvides relasjonelle perspektiver til å gjelde tid og rom, sted og materialitet. Barns utrykk sees som kommunikasjon i møtene med den sosiomaterielle verden. Studentene utfordres til kritiske tenking knyttet til relasjonelle perspektiver på barn, sted og materialitet, lokalt og globalt.

Objective of the course

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

En kandidat som har fullført dette emnet har:

 • kunnskap om barn som forskningsdeltakere
 • inngående kunnskap om nyere forskning og perspektiver knyttet til relasjonelle perspektiver på materialitet og stedsbaserte læringsprosesser.
 • inngående kunnskap om nyere forskning og perspektiver knyttet til barns kroppslige og verbale kommunikasjon.

Ferdigheter

En kandidat som har fullført dette emnet kan:

 • anvende kritiske perspektiver i drøftinger om forskning med barn
 • identifisere og analysere sted, tid, rom og materialitet som deler av pedagogiske prosesser som barnehages aktører er involvert i
 • formulere relevante problemstillinger og metodologiske tilnærminger knyttet til kropp, kommunikasjon og materialitet
 • anvende ulike deltakende forskningsmetoder

Kompetanse

En kandidat som har fullført dette emne kan:

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter om kropp, kommunikasjon og materialitet, for å analysere arbeidsoppgaver og læringsprosjekter i barnehagen
 • formidle selvstendig arbeid innen emnet
 • kommunisere skriftlig og muntlig om problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor emnet

Language of instruction and examination

Norsk. Gjesteforelesning på engelsk kan forekomme.

Teaching methods

Emnets undervisningsmetoder vil variere mellom forelesninger, seminarer, ekskursjoner med stedlige lærings- og arbeidsformer, samt kritisk drøfting av fag- og studenttekster.

Schedule

Examination

Examination: Date: Grade scale:
Oppgave 06.12.2024 14:00 (Hand in) A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Presentasjon i gruppe Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Arbeid i grupper på to-tre studenter. Gruppene skal utarbeide en presentasjon som skal inneholde følgende:

 • Utforskning av relevante metodologiske tilnærminger og teoretiske innganger knyttet til emnets tema

Presentasjonen, som kan være blogg, vlogg eller videofilm evt. andre digitale utrykk, skal framvises i plenum, ca.20 min.


More info about the assignment

Skriftlig individuell semesteroppgave (metatekst med refleksjon over arbeidskravet) ca. 2000 ord.

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic