autumn 2024
PED-6112 Kultursensitivitet i et spesialpedagogisk perspektiv - 10 stp

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne

Admission requirements

 • Bachelorgrad eller tilsvarende innen pedagogikk, helse-/sosialfaglig utdanning eller tilsvarende.
 • Bachelor- eller mastergrad med praktisk-pedagogisk utdanning.

Søknad registreres i lokal søknadsweb. I Søknadsweb velg Enkeltemner. Deretter Enkeltemner masternivå. Fra listen velger du 9371 Enkeltemner på masternivå. I merknadsfeltet under skriver du emnekoden til det/de emner du ønsker å søke opptak til.

Det tas forbehold om nok kvalifiserte søkere for oppstart av emnet.


Course content

Studiet er et tilbud til fagfolk som i sin arbeidssituasjon trenger mer kunnskap og kompetanse om kultursensitivitet. Det er et mål at en skal få utviklet sin kunnskap og forståelse av sentrale faglige og personlige ferdigheter i forhold til å utøve kultursensitivitet i relasjoner med vekt på samisk kultur og tradisjon.

Sentrale tema

 • Kultursensitivitet, helse, identitet og læring
 • Konvensjoner, sameloven, samisk språklov og samisk opplæringslov
 • Translasjon/implementere kultursensitivitet i det pedagogiske og profesjons-praktiske arbeidet
 • Identifisere, kommunisere og anerkjenne kulturens rolle i terapeutisk og pedagogisk alliansebygging

Studietilbudet er samlingsbasert, og samlingene legges til Harstad. Hvert emne har to samlinger á tre dager.


Objective of the course

Etter bestått emne skal kandidaten ha følgende kompetanse:

Kunnskaper:

 • Inngående kunnskap om fornorskingsprosessen, lovverk, språk, tradisjon, kultur og livsform
 • Inngående kunnskap om helse og kultursensitiv tilnærming

Ferdigheter:

 • kan utøve en kultursensitiv tilnærming ift. samisk og andre kulturer
 • kan kommunisere kultursensitivt og bygge allianser i helse og pedagogiske relasjoner

Generell kompetanse:

 • Kan identifisere og kommunisere hvordan verdier, tradisjon, kultur, språk og livsform påvirker alliansebygging i helse og pedagogiske sammenhenger
 • Kan oppdage og endre individuelle og kontekstuelle strukturer som bidrar til inkludering og livsmestring
 • Kan bidra til nytenking relatert til pedagogiske tiltak, samt reflektere over egen praksis i lys av kunnskap om kultursensitivitet

Language of instruction and examination

Undervisning og eksamener vil stort sett foregå på norsk. En eller flere forelesninger kan bli på samisk. Da tolkes undervisningen til norsk.

Teaching methods

Emne er et teoretisk og praksisnært deltidsstudium som gir 10 studiepoeng. Studiet er organisert med to samlinger à tre dager fordelt over ett semester. Det er obligatorisk arbeid mellom samlingene. Studiet avsluttes med en individuell hjemmeeksamen.

Arbeidsformer:

Studiets læringsaktiviteter er forelesning, gruppearbeid, praktiske øvelser og selvstudium. Det legges vekt på at både undervisning og læring skal være studentaktive. Kandidatens egne erfaringer er en ressurs og vil bli tatt aktiv i bruk i studiet. Selvstudium er en viktig del av utdanningen.


Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 22.11.2024 09:00 (Hand out)
06.12.2024 14:00 (Hand in)
2 Uker A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Individuelt arbeidskrav Approved – not approved
Tilstrekkelig oppmøte Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Det blir gitt ett obligatorisk, indviduelt arbeidskrav mellom de to samlingene innenfor et sentralt tema i pensum. Arbeidskravet skal være godkjent av faglærer før skriftlig hjemmeeksamen kan avlegges.

Grunnet studentaktive læringsformer på samlingene kreves det 80% tilstedeværelse på samlingene for å kunne framstille seg til eksamen.


Re-sit examination

Kandidater som ikke består ordinær eksamen og kandidater med gyldig fravær, gis adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Earlier years and semesters for this topic