autumn 2024
SPA-1011 Spansk grammatikk - 10 stp

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk som del av årsstudium i spansk, bachelorgradsprogram i spansk og latinamerikanske studier og lektorutdanningen trinn 8-13, studieretning spansk (fag 1) og spansk som fag 2. Det anbefales å ta emnet sammen med SPA-1014 Praktisk spansk II.

Anbefalte forkunnskaper: SPA-1013 Praktisk spansk I eller tilsvarende.


Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner. Du trenger ikke oppgi hvilke emner du søker opptak til.


Course content

Emnet gir grunnleggende kunnskaper i moderne spansk grammatikk med hovedvekt på verbalsystemet. Følgende temaer vil bli gjennomgått:

1. ordklasser og deres semantiske, morfologiske og syntaktiske egenskaper;

2. grammatiske kategorier (género, número, grado, persona, modo, tiempo, voz);

3. syntaktiske enheter (palabras, enunciados, frases, oraciones, sintagmas, locuciones);

4. syntaktiske funksjoner (sujeto, predicado, atributo, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, complemento del núcleo del sintagma, modificador, determinante, nexo);

5. leddsetninger;

6. bruken av finitte og infinitte verbformer;

7. verbalperifraser;

8. passiv;

9. upersonlige setninger;

10. adjektivets plassering;

11. samsvarsbøyning.

I emnet inngår også øvelser knyttet til temaene som nevnes ovenfor, arbeid med originale tekster og grammatisk analyse.


Recommended prerequisites

SPA-1013 Praktisk spansk I

Objective of the course

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • tilegnet seg grunnleggende kunnskaper i moderne spansk grammatikk

Ferdigheter

Studenten kan:

  • bruke tilhørende grammatisk terminologi på spansk
  • oppgi hvilken ordklasse ordet tilhører og beskrive ordets form og syntaktisk funksjon
  • finne en leddsetning og si hvilken type leddsetning det er
  • forklare bruken av de forskjellige verbformene
  • forstå og beskrive grunnleggende strukturer i spansk samt videreformidle sin kunnskap om spansk grammatikk
  • gjøre greie for de viktigste forskjellene mellom det norske og det spanske grammatiske systemet.

Language of instruction and examination

Undervisningsspråk: spansk med norsk som hjelpespråk. Eksamensspråk: spansk med norsk som hjelpespråk.

Teaching methods

​​Undervisningen tilbys både fysisk på campus og digitalt via zoom i sanntid (dvs. undervisningen tas ikke opp), og består av forelesninger og øvelser knyttet til forelesningene. Det er viktig at studentene jobber regelmessig i løpet av hele semesteret.

​Emnet tilbys i høstsemesteret. Undervisningsomfanget er i gjennomsnitt 4 undervisningstimer per uke. Det er ikke mulig å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre.

​Kvalitetssikring av emnet:

​Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.​


Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 28.11.2024 09:00 (Hand out)
28.11.2024 13:00 (Hand in)
4 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Skriftlige prøver Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

  • to skriftlige prøver i timen.

De to skriftlige prøvene gjennomføres i timen til fastsatt tid. Nærmere informasjon om arbeidskravene vil bli lagt ut på Canvas i begynnelsen av semesteret.


Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Earlier years and semesters for this topic