autumn 2024
SPA-1014 Praktisk spansk II - 10 stp

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SPA-1012 Praktisk spansk 10 stp

Course content

Oppøving av studentenes skriftlige og muntlige ferdigheter gjennom tekstskriving, oversettelse av korte tekster fra norsk til spansk, dialoger og muntlige innlegg om både dagligdagse og samfunnsmessige temaer. Etter gjennomføring av kurset skal studentene være i stand til å produsere spanske tekster strukturert med diskursive markører. Oppøving av lytte- og leseforståelse inngår også i emnet.

For studenter som ikke kan møte opp til fysisk undervisning, så tilbys det digitalt materiale på Canvas og veiledning på Zoom (hvis nødvendig).


Recommended prerequisites

SPA-1013 Praktisk spansk I

Objective of the course

Etter bestått emnet har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om:

 • bruken av fortidsformene av konjunktiv i hoved- og leddsetninger
 • indirekte tale i preteritum og i konjunktiv
 • forandringsverb og fordypning i verbene ser og estar
 • verbalperifraser og forskjellige konstruksjoner med infinitiv, gerundium og partisipp
 • forskjeller mellom de vanligste preposisjonene
 • orddanning og ordforråd tilknyttet de viktigste sosiale temaer og problemer i det norske og det spanske samfunnet

Ferdigheter

Studenten har:

 • forbedret sine skriftlige og muntlige ferdigheter i spansk
 • økt sitt ordforråd og styrket sin kunnskap i spansk grammatikk
 • videreutviklet sine kunnskaper om viktige forskjeller i norsk og spansk uttrykksmåte
 • blitt vant til å utforme og organisere tekster med leddsetninger og forskjellige adverbialer som strukturerer informasjonen

Language of instruction and examination

Undervisningsspråk: Hovedsakelig spansk, med norsk som hjelpespråk.

Eksamensspråk: Spansk.


Teaching methods

Undervisningen består av seminarer og tilbys både fysisk på campus og digitalt via Zoom i sanntid (dvs. undervisningen tas ikke opp). Studentene må jobbe aktivt på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing, oppgaveløsning, oversettelser og snakketrening. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene.

Kvalitetssikring av emnet:
Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Schedule

Examination

Examination: Date: Weighting: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 13.11.2024 09:00 (Hand out)
13.11.2024 13:00 (Hand in)
0/1 4 Timer A–E, fail F
Muntlig eksamen 1/1 7 Minutter A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Skriftlig grammatikkprøve i timen Approved – not approved
Muntlig prøve Approved – not approved
Hjemmeoppgave 1 Approved – not approved
Hjemmeoppgave 2 Approved – not approved
Hjemmeoppgave 3 Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

 • Én prøve i grammatikk i timen
 • Én muntlig presentasjon på 5-10 minutter
 • Tre skriftlige hjemmeoppgaver som skal innleveres til fastsatt frist.

More info about the oral exam

Muntlig eksamen skal være i form av en video på ca. 7 minutter.

Endelig karakter i emnet består av en samlet vurdering, hvor digital muntlig eksamen er justerende for skriftlig karakter, og det er mulig å justere opp eller ned med én karakter.


Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic