autumn 2024
SPA-3011 Spansk sosiolingvistikk og dialektologi - 10 stp

Type of course

Emnet er del av masterprogrammet spansk og latinamerikanske studier og valgfritt emne på lektor i språk og samfunnsfag for trinn 8 - 13, studieretning spansk.

Emnet kan tas som enkeltemne av studenter som oppfyller opptakskravet til masterprogrammet i spansk og latinamerikanske studier.


Admission requirements

Bachelorgrad i spansk og latinamerikanske studier, eller tilsvarende. Graden må ha en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i spansk, med 60 studiepoeng (stp.) på 1000-nivå og 20 stp. på 2000-nivå. I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt tilsvarende C (2,5) eller bedre. Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (bachelorgraden, 180 stp.). Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen.

Søknadskode 9371 - Enkeltemner på masternivå. I merknadsfeltet må du oppgi emnekoden på emnet du ønsker å søke opptak til.


Course content

Emnet gir en oversikt over forskjellige varieteter av spansk språk med særlig fokus på dialekter og sosiolekter. Emnet består av fire deler:

 • en innføring i dialektologisk og sosiolingvistisk teori og metode;
 • en beskrivelse av de viktigste dialektologiske varietetene og de grunnleggende sosiolingvistiske forskjellene i den spansktalende verden;
 • en oversikt over prinsipper som forklarer dialektologisk og sosiolingvistisk variasjon;
 • en oversikt over generelle prinsipper for språkpolitikk som anvendes i tospråklige områder i den spansktalende verden.

Objective of the course

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • tilstrekkelig kunnskap om følgende: faktorer som påvirker den grammatiske variasjonen, de ulike dialektale områder i den spansktalende verden, de fonologiske og morfologiske variasjonene, den syntaktiske variasjonen (bruken av pronomen, tidsformer, modus, genus og ordstilling), kjønn-, alder- og klasseforskjeller i språkbruk, stylistiske variasjoner i spansk, språkkontakt, to- og flerspråklighet, språkpolitikk i den spansktalende verden
 • dyp og bred kunnskap om forholdene mellom samfunnet og grammatikken i den spansktalende verden
 • ha verktøyene som er nødvendige for å sette i gang og gjennomføre egne analyser om den grammatiske variasjonen

Ferdigheter

Studenten:

 • kan identifisere, beskrive og analysere forskjellene mellom standard spansk og de ulike variantene i Amerika og Europa, med hovedvekt i voseo, bruken av tidsformene, morfologi, uttale
 • er kjent med metodologien som brukes i sosiolingvistiske analyser, med innflytelse av sosiale aspekter på grammatikken

Language of instruction and examination

Spansk

Teaching methods

Undervisningen organiseres i fire bolker/samlinger på to dager og tilbys både fysisk på campus og digitalt via Zoom. Opptak av undervisningen og undervisningsmateriale legges ut på læringsplattformen Canvas, og i tillegg tilbys det veiledning via nett slik at studenter som ikke har anledning til å delta i undervisningen kan følge med. Det forventes at studentene jobber jevnt i løpet av hele semesteret og er i stadig kontakt med faglærer gjennom Canvas eller e-post.

Det er ikke mulig å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 20.11.2024 09:00 (Hand out)
27.11.2024 14:00 (Hand in)
1 Uker A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Hjemmeoppgave Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

 • En skriftlig hjemmeoppgave om ett av temaene som blir diskutert i løpet av kurset. Datoen kunngjøres i begynnelsen av semesteret på Canvas.

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic