autumn 2024
SPA-3111 Latinamerikansk litteratur: romaner - 10 stp

Type of course

Emnet er del av masterprogrammet i spansk og latinamerikanske studier og lektorutdanningen trinn 8 - 13, studieretning spansk.

Emnet kan tas som enkeltemne av studenter som oppfyller opptakskravet til mastergradsprogram i spansk og latinamerikanske studier.


Admission requirements

Opptakskravet er bachelorgrad i spansk og latinamerikanske studier, eller tilsvarende. Graden må ha en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i spansk, med 60 studiepoeng (stp.) på 1000-nivå og 20 stp. på 2000-nivå. I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt tilsvarende C (2,5) eller bedre. Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (bachelorgraden, 180 stp.). Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen.

Søknadskode 9371 - Enkeltemner på masternivå. I merknadsfeltet må du oppgi emnekoden på emnet du ønsker å søke opptak til.


Course content

Emnet tar for seg den viktigste og mest innflytelsesrike litterære sjangeren i latinamerikansk litteratur i det 20. århundret: romanen. Historiske, sosiale og kulturelle aspekter relatert til tekstene vil bli analysert, som for eksempel, etnosentrisme, marginalisering og vold mht. indigenista-romanen; de multikulturelle elementene til stede i den magiske realismen; byen og moderniteten i den urbane romanen, osv. Samtidig vil vi også studere de litterære mekanismene og teknikkene som forfattere av denne typen romaner benytter. Fokus vil være på en av de litterære periodene fra det 20. århundret (regional-romanen, magisk realisme, el Boom, osv.), i en av dens ulike tematiske manifestasjoner (sivilisasjon-barbari, realistisk, indigenista, avantgardistisk, fantastisk, eksperimentell, total, osv.), eller eventuelt konsentrert om ett forfatterskap.

Objective of the course

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • kunnskap om en av de viktigste og mest innflytelsesrike litterære sjangrene i latinamerikansk litteratur i det 20. århundret: romanen
  • utdypende kunnskap om sentrale problemstillinger i det latinamerikanske samfunnet og forståelse for hvordan disse kommer til uttrykk i romansjangeren

Ferdigheter

Studenten kan:

  • redegjøre for sentrale trekk og sammenhenger i moderne latinamerikansk litteraturhistorie
  • anvende relevante analyseverktøy for å analysere romaner

Kompetanse

Studenten har:

  • utviklet sin språklige kompetanse særlig med hensyn til å tolke ulike spanske romaner

Language of instruction and examination

Spansk.

Teaching methods

Emnet tilbys i form av forelesning, seminar og veiledning, både fysisk og digitalt via Zoom. Emnet undervises i bolker på oppsatte datoer. Alt undervisningsmateriell legges ut i Canvas, inkludert forelesningsvideoer. Det forventes oppmøte til forelesningene og at studentene jobber aktivt på egenhånd med tekstlesing i periodene mellom forelesningene. Det forutsettes at studentene følger undervisningsplanene og anvender materiell som legges ut i Canvas.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Oppgave 11.12.2024 14:00 (Hand in) 1 Semester A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Muntlig presentasjon på 20-30 min Approved – not approved
To skriftlige oppgaver i tilknytning til obligatorisk veiledning Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

  • en muntlig presentasjon
  • to korte skriftlige oppgaver i tilknytning til obligatorisk veiledning

More info about the assignment

Semesteroppgaven skal bestå av 10-12 sider. Studentene arbeider med oppgaven i løpet av semesteret og leverer den inn til fastsatt frist. Tema velges i samråd med faglærer.

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet. Oppgaven kan leveres inn til ny vurdering i omarbeidet form.
  • Earlier years and semesters for this topic