autumn 2024
SSO-3030 Myndiggjørende sosialt arbeid - 15 stp

Type of course

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på masterprogrammet i sosialt arbeid. Emnet kan tas som enkeltemne.

Studentene kan søke fritak for dette emnet på grunnlag av dokumentert sosialfaglig videreutdanning.


Admission requirements

Søknadskode: 9371 - enkeltemner på masternivå.

Opptakskrav: Jfr. opptakskrav til master i sosialt

Sosialt arbeid - master | UiT

Det tas forbehold om nok kvalifiserte søkere for oppstart av emnet.


Course content

I dette emnet presenteres teoretiske perspektiver innen sosialt arbeid med fokus på myndiggjøring på samfunns-, gruppe- og individnivå.

Emnets innhold er inspirert av ulike myndiggjørende perspektiver, som kritisk og radikalt sosialt arbeid. Samfunnsarbeid og andre kollektive tilnærminger til praktisk sosialt arbeid som vektlegger ressurs- og maktmobilisering står sentralt.

Emnet tar sikte på å gi kunnskap i myndiggjørende sosialt arbeid som en motvekt til marginalisering.


Objective of the course

Ved bestått emne skal studenten ha:

Kunnskaper

Studenten har

 • avansert kunnskap om myndiggjørende perspektiver i sosialt arbeid
 • inngående kunnskap om kritisk og radikalt sosialt arbeid
 • avansert kunnskap om kollektive tilnærminger og arbeidsmåter i sosialt arbeid.
 • avansert kunnskap om ressurs- og maktmobilisering. 

Ferdigheter

Studenten kan

 • drøfte ulike tilnærminger og tradisjoner innen myndiggjørende sosialt arbeid.
 • anvende myndiggjørende perspektiver i praktisk sosialt arbeid.
 • analysere og begrunne sammenhenger mellom tradisjoner, verdivalg og arbeidsmåter. 

Generell kompetanse

Studenten kan 

 • anvende sine kunnskaper om hvordan kritiske perspektiver og myndiggjørende praksiser kan være en motvekt til marginalisering. 
 • reflektere kritisk over sosialarbeiderens handlingsrom i et myndiggjørende perspektiv. 
 •  anvende kunnskap som fremmer samarbeid, brukermedvirkning og samskaping.

Language of instruction and examination

Norsk er som utgangspunkt hovedspråk i undervisning, men det kan også bli undervist på et annet skandinavisk språk eller på engelsk. Eksamensspråket er norsk, men studentene har mulighet for å skrive på et skandinavisk språk eller engelsk til skriftlig eksamen.

Teaching methods

I emnet vil følgende læringsformer inngå:

 • forelesninger
 • selvstudier
 • ulike studentaktive læringsformer individuelt og i grupper
 • seminarer
 • brukerstyrt undervisning

Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 09.10.2024 09:00 (Hand out)
11.10.2024 13:00 (Hand in)
3 Dager A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Obligatorisk tilstedeværelse Approved – not approved
Arbeidskrav 1 Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

* Ett individuelt arbeidskrav.

* Det kreves tilstedeværelse på minimum 70 % av all undervisning i emnet


Re-sit examination

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic