autumn 2024
MUS-6003 Veiledningspedagogikk for kunstfagslærere - 15 stp

Type of course

Etter- og videreutdanningsemne. Samlingsbasert.

Admission requirements

Bachelor i musikk eller drama, eller tilsvarende utdanning med minimum 60 studiepoeng i pedagogiske emner. I tillegg kreves det minst to års relevant praksis som lærer etter endt utdanning.

Det tas forbehold om at det er nok antall søkere til at studiet starter opp.

Søknad om opptak registreres i EVU-web.  


Course content

Emnet skal gi formell veilederkompetanse og kvalifiserer for individuell og gruppevis veiledning av studenter i lærerutdanning, nyutdannede lærere og kolleger. Emnet gir en innføring i pedagogisk og didaktisk veiledning som tilnærming til læring og utvikling. I emnets læringsfellesskap analyseres og diskuteres egen veilederpraksis og erfaringer, og det arbeides med hvordan man kan videreutvikle veilederprofesjonen i kunstfaglig sammenheng.

Emnet tar for seg følgende overordnede tema knyttet til veiledning:

 • Tradisjoner, begreper og praktiske tilnærminger til veiledning
 • Kunnskapssyn, danning og læring i veiledning
 • Grunnleggende veiledningsferdigheter
 • Kommunikasjon og relasjon
 • Profesjonsetikk
 • Kollektiv og individuell profesjonsutvikling og læring
 • Metoder for arbeid med egen og andres utvikling

Objective of the course

Etter fullført emneskal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Har avansert kunnskap om veiledning som fagfelt, veiledningstradisjoner og praktiske tilnærminger
 • Har spesialisert kunnskap om modeller og strategier for veiledning av lærerstudenter og nyutdannede lærere
 • Har solid kunnskap om etiske problemstillinger innenfor veiledning og læringsledelse
 • Har kunnskap om ulike tilnærminger til FoU-arbeid i feltet
 • Har et reflektert fagspråk som støtter analyse av faglige problemstillinger knyttet til læreryrket og veiledningsfeltet

Ferdigheter:

 • Kan analysere faglige problemstillinger innenfor ulike veilederutfordringer med utgangspunkt i ulike tradisjoner, teorier, metoder og fortolkninger innenfor veiledningsfeltet
 • Kan kritisk vurdere og videreutvikle sin praksis som praksislærer/mentor
 • Kan selvstendig og i samarbeid med andre planlegge, gjennomføre, dokumentere og formidle et avgrenset utviklingsprosjekt knyttet til relevante veiledningsprosesser

Generell kompetanse:

 • Kan gi kvalifisert veiledning til studenter, nyutdannede eller øvrige kollegaer, gjennom kritisk refleksjon og analyse av sentrale faglige problemstillinger
 • Kan inkludere lærerstudenter i profesjonelle arbeidsfellesskap og kommunisere profesjonsfaglige problemstillinger i lys av yrkesetiske perspektiver og utdanningspolitiske føringer
 • Kan formidle resultater fra eget utviklingsarbeid til studenter, kolleger og fagfeller og bidra i samfunnsmessige refleksjoner på fagområdet
 • Kan ta initiativ til undersøkende og utviklende prosesser innenfor praksisstudier og veiledning av nyutdannede lærere

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Studiet er samlingsbasert med fire fysiske samlinger á to dager over to semestre. Emnet krever aktiv deltagelse i undervisningspraksis og gruppearbeid, både på samlingene og i praksisfeltet.

Studentene praktiserer veiledning aktivt gjennom emnet, primært med studenter i praksis, eller med nyutdannede og øvrige kollegaer. Samlingene består av en veksling mellom veiledningsøvelser, seminararbeid, faglige innlegg og arbeid med ulike tekster som skal dokumentere utvikling av egen veilednings - og vurderingskompetanse.


Schedule

Examination

Examination: Grade scale:
Oppgave A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Veiledningsplan Approved – not approved
Muntlig fremlegg Approved – not approved
Praksisrapport Approved – not approved
Oppmøte Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

 • Plan for gjennomføring av veiledning av student eller kollega på egen arbeidsplass (ca. 700 ord)
 • Muntlig framlegg av eget veiledningsarbeid
 • Praksisrapport
 • Minimum 70% oppmøte på samlingene

More info about the assignment

Oppgave på ca 2500 ord.

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Ekstra informasjon
 • Søknadsfrist: 1. august 2024

 • 30. september – 1. oktober
  18. – 19. november
  20. – 21. januar
  7. – 8. april

 • Earlier years and semesters for this topic