spring 2017
ARK-1006 Arkeologisk metode I - 10 stp

Last changed: 01.05.2017

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Type of course

Emnet er obligatorisk for bachelorstudenter i arkeologi.

Emnet passer også som valgemne i historie og sosialantropologi og kan tas som enkeltemne.


Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Course content

Emnet gir en innføring i grunnleggende arkeologisk metoder relatert til studier av boplassstruktur, dateringsmetoder, økonomi og landskap, samt analysen av materiell kultur. Emnet omhandler blant annet formasjonsprosesser og stratigrafi, strandlinjedatering, radiokarbon datering, ressursutnyttelse, landskapsforståelse, typologi og stilistisk variasjon.

Recommended prerequisites

ARK-1000 Arkeologi: Fortolkning av fortiden

Objective of the course

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

Kunnskap om en rekke grunnleggende arkeologiske metoder

Forståelse av hvordan disse kan bidra til løsning av arkeologiske problemstillinger

Forståelse av forholdet mellom metode, teori og empiri innen arkeologisk problemløsning

Analytiske ferdigheter og skrivetrening i forberedelsen av empiriske rapporter

Forståelse for forholdet teori-metode-empiri i arkeologien

 

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

Bruke dataprogram som er vanlige for å bearbeide resultater fra radiokarbondatering og strandlinjedatering

Gjenkjenne og forstå ulike metoder for fremstillingen av stratigrafiske og økologisk data

Kunne vurdere basale metoder or resultater anvendt i arkeologiske tolkninger


Language of instruction

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Teaching methods

Undervisningen består av ca. 10 dobbelttimer med forelesninger og 4-5 seminarer/praktiske øvelser. Forelesningen vil gi studenten den grunnleggende innføring i metodenes utvikling og bakgrunn, mens seminarer med praktiske øvelser gir studentene egen erfaring med bruken av metodene. Mappeoppgavene, som er knyttet opp mot seminarene, bidrar til problembasert læring av metoder, samt trening i skriftlig formulering av arkeologiske analyser.

Assessment

Arbeidskrav

Deltakelse på 70 % av forelesningene og innlevering av to skriftlige oppgaver/mapper. Det understrekes at prosjektarbeidet i mappeoppgavene er vanskelig å gjennomføre uten engasjement med de tre relevante seminartemaene: relativ datering, absolutt datering, og boplass-struktur. For å kunne fremstille seg til eksamen, må studentene ha fått godkjent begge arbeidskravene.

Eksamen

Karaktergivende eksamen er en mappevurdering som består av 2 skriftlige innleveringer, hver på ca. 5 sider (ca. 1750 ord), som leveres til nærmere oppgitte frister i løpet av semesteret. Studenten vil få en tilbakemelding på oppgavene. Den samlede mappen på 2 ev. reviderte oppgaver leveres på gitt dato i slutten av semesteret. Endelig karakter settes etter innlevering av hele mappen med ev. reviderte oppgaver. Oppgavene har karakter av prosjektarbeid, der studentene anvender utvalgte metoder på arkeologisk materiale.

Karakterer fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen

Dersom de to skriftlige besvarelsene samlet vurderes til F, vil det være mulig å kontinuere ved å fremstille seg til ny eksamen. Kontinuasjonseksamen gjennomføres ved at hele mappa leveres inn på nytt. Studenten vil få en tilbakemelding på hvilke oppgaver som har ført til karakteren F. Disse skal bearbeides og suppleres før mappa leveres på nytt.


Schedule

Course overlap

ARK-2002 Problemløsning i arkeologi 10 stp

Recommended reading/syllabus

Pensum vår 2017

* indikerer de mest sentrale verkene. Selvfølgelig blir dere bedre skolert hvis du prøver å lese mest mulig.

 

Binford, Lewis R. 1968. Archaeological Perspectives. I New Perspectives in Archaeology, red. av. S.R. Binford og L.R. Binford, s. 5-32. Aldine, Chicago.

 

Binford, Lewis R. 1983a. Hunters in a Landscape. I In Pursuit of the Past, s.109-143. Thames& Hudson, London.

 

*Binford, Lewis R. 1983b. People in their Lifespace. I In Pursuit of the Past, s.144-159, 165-176. Thames & Hudson, London.

 

*Blankholm, Hans Peter. 1998. Geografiske informasjonssystemer. Ottar---(3):34-42.

 

*Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb, og Joseph M. Williams. 2003. Making Good Arguments. An Overview. I The Craft of Research. University of Chicago Press. s.114-123.

 

Cordell, Linda. 2000. Aftermath of Chaos in the Pueblo Southwest. I Environmental Disaster and the Archaeology of Human Response, red. av Garth Bawden & Richard M. Reycraft, s.179-194. Maxwell Museum of Anthropology, Anthropological Papers No. 7., University of New Mexico, Albuquerque.

 

*Damm, Charlotte. 1996. Fortidsminner og strandlinjer på Slettnes. Ottar 212(4):18-24.

 

*Eriksen, Berit Valentin. 2000. Chaine opératoire - den operative proces og kunsten at tænke som en flinthugger. I B. V. Eriksen (red.), Flintstudier. En håndbog i systematiske analysser af flintinventarer, s. 75-100. Aarhus Universitetsforlag, Aarhus.

 

*Harris, Edward. 1989. Principles of Archaeological Stratigraphy. Academic Press. London.

 

Haakanson, Sven, & Jordan, Peter. 2011. "Marking" the Land: Sacrifices, Cemeteries and Sacred Places Among Iamal Nenetses. I Landscape & Culture in Northern Eurasia, red. av Peter Jordan, s.161-177. Left Coast Press, Walnut Creek CA.

 

*Hodder, Ian. 1982. "The Use of Analogy", og "Ethnoarchaeology". I The Present Past: An Introduction to Anthropology for Archaeologists, (kap. 1 og 2, s.11-46. Batsford, London.

 

Hodder, Ian. 1999. Towards Reflexive Method. I: The Archaeological Process. An Introduction. Blackwell, Oxford.

 

Hood, Bryan C. 2008. Utsnitt fra: Attu's Point: A Pre-Dorset "Central Place" on Webb Bay. I Towards an Archaeology of the Nain Region, Labrador, s.287-295. Contributions to Circumpolar Anthropology 7, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington D.C.

McGovern, Thomas, et al. 2007. Landscapes of Settlement in Northern Iceland: Historical Ecology of Human Impact and Climate Fluctuation on the Millennial Scale. American Anthropologist 109:27-51.

 

*Møller, Jakob. 1996. Issmelting og strandforskyving. Ottar 212(4):4-13.

 

*Renfrew, Colin og Bahn, Paul. 2008. Archaeology: Theories, Methods and Practice. Thames and Hudson, London. (spesifiserte kapitler)

 

Reitz, Elizabeth J., & Wing, Elizabeth S. 2008. Gathering Primary Data. I Zooarchaeology. Utgave 2, s. 153-181. Cambridge University Press.

 

Sillar, B. & Tite, M.S. 2000. The Challenge of "Technological Choices" for Materials Science Approaches in Archaeology. Archaeometry 42:2-20. (nedlastes selv!!)

 

*Skandfer, Marianne. 2003. Tidlig, nordlig kamkeramikk. Typologi-kronologi-Kultur. Dr.Art avhandling i arkeologi, Universitetet i Tromsø.

 

Skandfer, Marianne, & Høeg, Helge Irgens 2012. Bácheveaj/Pasvikdalens eldre historie belyst ved pollenanalyser og arkeologisk materiale. Viking LXXV:27-52.

 

Tilley, Christopher. 2010. Outline of A Phenomenological Perspective. I: Interpreting Landscapes. Geologies, Topographies, Identities. S. 25-31, 38-40. Left Coast Press, Walnut Creek, CA.