spring 2017
BED-2027 Markedsføring i sosiale medier - 10 stp

Last changed: 24.03.2017

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Course content

Internett har gitt bedrifter en ny arena for kommunikasjon med forbrukere. Sosiale medier, søkemotorer og e-post har blitt noen av de mest effektive verktøyene i bedriftenes kommunikasjonsmiks. Dette kurset fokuserer på strategier for å utnytte disse digitale verktøyene i kommunikasjonen. Hovedfokuset vil være på markedsføring i sosiale medier, mens en mindre del vil fokusere på markedsføring gjennom e-post og søkemotorer.

Objective of the course

Kunnskap

 • har bred kunnskap om begreper, teorier og prinsipper innen markedsføring i sosiale og digitale medier
 • kjenner til forskning innenfor markedsføring i sosiale og digitale medier, knyttet blant annet til forbrukeratferd, kommunikasjons-strategier og ny teknologi
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor markedsføring i sosiale medier
 • har kunnskap om sosiale medier sin historie, egenart og plass i samfunnet, og hvordan dette har endret måten markedsføring utøves på

Ferdigheter

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante funn fra forskningen til utvikling av begrunnede strategier for bedriftens markedsføring i sosiale og digitale medier
 • kan reflektere over egen utøvelse knyttet til analyse og utvikling av digitale markedsførings-strategier, og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om sosial og digital markedsføring og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan beherske verktøy, teknikker og uttrykksformer som er relevante for planlegging og måling av sosial og digital markedsføring

Generell kompetanse

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innen markedsføring i sosiale og digitale medier
 • kan planlegge og gjennomføre strategier, kampanjer og aktiviteter knyttet til digital markedsføring, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff relatert til sosial og digital markedsføring som teorier, problemstillinger og løsninger gjennom både skriftlig, muntlig og andre relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor sosial og digital markedsføring og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innen markedsføring i sosiale og digitale medier


Language of instruction

Norsk

Teaching methods

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. 

Assessment

Individuell skriftlig 8 timers hjemmeeksamen (100 % av karakter), bokstavkarakter A-E, F er stryk.

 

For å kunne delta på eksamen må to obligatoriske arbeidskrav være godkjent.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen for emnet består av en skriftlig eksamen som teller 100 %. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt. 


Schedule

Recommended reading/syllabus

Pensumlitteratur oppgis i Fronter ved semesterstart eller kan oppgis og kjøpes ved henvendelse til bokhandelen Akademika i Tromsø / Tromso@akademika.no