spring 2017
FSK-2006 Geografiske informasjonssystemer for marin ressurs- og kystsoneforvaltning - 10 stp

Type of course

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap.

Course content

Kartverktøy og kartlegging har i økende grad blitt et verktøy i marin ressurs- og områdeforvaltning. Kunnskap om bruk kart og geografiske informasjonssystemer blir derfor viktig for forskere og forvaltere innenfor dette feltet. Emnet introduserer studentene for bruk av geografiske informasjonssystem i fiskeri- og havbruksforvaltning og forskning. Emnet skal både gi studentene praktiske ferdigheter i bruk av GIS-verktøy, de vil videre bli presentert for noen av de metodiske, teoretiske, etiske og politiske problemstillingene som en økt bruk av GIS medfører. Emnet vil også gi innblikk i hvordan ulike forvaltningsetater bruker GIS.

Objective of the course

Bruk av GIS blir stadig mer utbredt innen ressursforvaltning og er forvaltningsrelevant. Grunnleggende kjennskap til GIS vil derfor gi våre studenter direkte relevant og anvendbar kunnskap.

Studentene skal:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten

 • har grunnleggende ferdigheter til å kunne bruke GIS-programvaren ArcGIS/ArcMap
 • kan gjennomføre enkle analyser og løse enkle problemstillinger på grunnlag av sine kunnskaper og ferdigheter

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan anvende relevante ressurser og verktøyer i Norge Digitalt og andre tilgjengelige databaser
 • forstår hvordan ulike typer data kan digitaliseres og legges inn i kart
 • forstår hvordan kart brukes i fiskeri-, havbruks og marin områdeforvaltning
 • forstår hvordan GIS kan fungere som felles arena mellom ressursbrukere, forvaltere og forskere
 • kan lage layout for presentasjoner og publikasjoner

Kompetanse:

Kandidaten

 • er i stand til å jobbe interaktivt med digitaliserte kart

Language of instruction and examination

Forelesningene vil foregå på engelsk.

Teaching methods

Forelesinger, praktiske øvelser på pc-lab.

Assessment

5 timer skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått.

Arbeidskrav: Undervisningen er delt inn i 4 tematiske bolker, der hver del avsluttes med en selvstendig arbeidsoppgave, som skal innleveres og godkjennes. Alle de fire oppgavene må være innlevert og godkjent før eksamen.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Recommended reading/syllabus

Pensumlisten er foreløpig, endelig revidert pensumliste vil foreligge ved kursstart

Litteratur:

 • Bernhardsen, T. 2006: Geografiske Informasjonssystem. (4. opplag) Vett & Viten. Kapitlene 1, 3-4, 9-13, 155 s.
 • Direktoratet for Naturforvaltning 2007. Kartlegging av marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19 2001, revidert 2007. 54 s.
 • Fiskeridirektoratet 2010: Veiledning for innsamling av kystnære fiskeridata 24 s.
 • Grinderud, K., Rasmussen, H., Nilsen, S., Lillethun, A., Holten, A. & Øystein Sanderud, Ø. 2008: GIS. Geografiens språk i vår tidsalder. Tapir akademiske forlag.205 s.
 • Knutsen, J., H. Knutsen, et al. (2010). Mapping Biological Resources in the Coastal Zone: An Evaluation of Methods in a Pioneering. Study from Norway. AMBIO, 39 (2), pp.: 148-158. 10 s.
 • Mapping Biological Resources in the Coastal Zone: An Evaluation of Methods in a Pioneering Study from Norway
 • Rød, Jan Ketil 2009: Verktøy for å beskrive verden - Statistikk, kart og bilder. Tapir Akademisk forlag. Kapitlene 2-4, 10. 71 s.
 • Solås, A. og Hersoug, B. 2012: Fra fisker, via byråkrat og forsker til plan- om bruken av lokal kunnskap i kystsoneforvaltningen.
 • Kapittel 8 i Hersoug og Johnsen (2012) Kampen om plass på kysten, Universitetsforlaget: Oslo 21 s.
 • Brattland & Thuestad 2013: Manual for FSK-2006, ArcGIS 10

Nettressurser:

 • Norge digitalt: Basisdata, Temadata og Plandata, Kartverket: SOSI Kartverket

Øvrig litteratur og nettressurser (ikke pensum, men nyttige):

 • ESRI - GIS mapping software. esri
 • GIS Kurs Getting started with Gis
 • Barentswatch
 • Fiskeridirektoratet
 • Fiskeridirektoratets kartverktøy
 • Kystverkets kartløsning Kystinfo 
 • Mareano
 • Brattland, C. 2012: Monstertorsk, vitenskap og politikk i Storfjord. Produksjon av fiskerkunnskap i forvaltningen, i: Andersen, S (red.). Fávllis. Innblikk i et forskningsprosjekt om lokal fjordkunnskap. Senter for samiske studiers skriftserie, nr. 18, Universitetet i Tromsø. 24 s. http://septentrio.uit.no/index.php/samskrift/article/view/2357
 • Johnsen, JP og Hersoug, B. 2012: Når alt henger sammen med alt - et teoretisk rammeverk for å studere kystarealforvaltning. Kapittel 3 i Hersoug og Johnsen (2012) Kampen om plass på kysten, Universitetsforlaget: Oslo 19 s.

Error rendering component

 • Earlier years and semesters for this topic