spring 2017
ALI-2117 Modernistisk romankunst - 10 stp

Last changed: 29.03.2017

Application deadline

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet kan også inngå som fordypning i bachelor i språk og litteratur - studieretning allmenn litteraturvitenskap.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.

Course content

Vi vil arbeide med et utvalg europeiske modernistiske romaner. Grundige analyser av enkelttekster vil bli prioritert, og arbeidet med enkelttekstene vil være styrt av ønsket om å forstå så rikt og nyansert som mulig den form- og tankeverden som kommer til uttrykk i de ulike tekstene.

Objective of the course

Etter bestått emne har studentene følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

Studenten har kunnskap om:

  • modernistisk romankunst
  • modernismen som epoke
  • forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet

 

Ferdigheter:

Studenten:

  • har gode ferdigheter i tekstanalyse av skjønnlitteratur
  • har gode ferdigheter i analyse av faglitteratur
  • er i stand til å forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og faglige resonnementer

Language of instruction

Norsk

Teaching methods

Undervisningen blir gitt i form av forelesninger der studentene forventes å bidra underveis.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Assessment

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 

  • En mindre oppgave (2-3 sider) over oppgitt emne leveres til fastsatt dato i løpet av semesteret.

 

Arbeidskravet evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

  • en ukes hjemmeeksamen. Oppgavebesvarelsen skal være på 8-10 sider.

 

Eksamensspråket er norsk. Eksamen vurderes med bokstavkarakter (A-F), hvor F regnes som stryk.


Kontinuasjonseksamen:
Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Kontinuasjonseksamen arrangeres så snart som mulig etter ordinær eksamen og normalt senest 15. februar for emner undervist i høstsemesteret/15. september for emner undervist i vårsemesteret.


Schedule

Recommended reading/syllabus

Skjønnlitterært pensum:

Hjalmar Söderberg: Doktor Glas (1905)

Joseph Conrad: Under western eyes (1911)

Virginia Woolf: To the Lighthouse (1927)

Ernest Hemingway: The sun also rises (1926)

Cora Sandel: Alberte og Jakob (1926)

Franz Kafka: Prosessen (1927)

 

Teoretisk pensum:

Stephen Kern: The modernist novel (2011)

Jeff Wallace: Beginning modernism (2011)