spring 2018
PSY-1001 Innføring i generell psykologi - 20 stp

Application deadline

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk i bachelorstudiet i psykologi og danner en del av opptaksgrunnlaget for profesjonsstudiet. Emnet bygger på PSY-1010, Psykologiens historie og fenomenbeskrevet psykologi. Gode leseferdigheter i engelsk er anbefalt.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PSYKGF1 Psykologi grunnfag del 1, introduksjonsstudium 20 stp
PSYKGF Psykologi grunnfag 20 stp
PSYKGF1 Psykologi grunnfag del 1, introduksjonsstudium 50 stp
PSY-1002 Psykologisk metodologi I 60 stp
PSY-6003 Innføring i generell psykologi 20 stp

Course content

Dette er et kurs som gir en innføring i psykologi som vitenskap, dvs. i fagets problemstillinger, teorier og forskningsresultater. Dette betyr at emnet skal formidle de viktigste bidrag psykologien har gitt i første rekke til forståelsen av mennesket, men også til forståelsen av atferd hos andre organismer. Til forskjell fra PSY-1010 vil dette kurset i større grad fokusere på forskning og teori, og dermed sikte mot en dypere forståelse av psykologiske fenomener. En annen forskjell er at dette kurset skal gi et bilde av bredden i faget. Innholdet i kurset vil i store trekk følge temaene i en standard innføringsbok i psykologi.

Emnet er, sammen med PSY-1010, Psykologiens historie og fenomenbeskrevet psykologi og PSY-1012, Psykologisk metodologi utformet for å bidra til at kandidatene oppnår årsstudiets overordnede mål. I PSY-1001 vektlegges kjennskap til, og forståelse av sentrale fagbegreper, teoretiske perspektiver og empiriske funn. Samtidig ønsker vi å etablere en fortrolighet med de vitenskapelige psykologifaglige tilnærminger til å besvare spørsmål og løse problemer knyttet til mentale prosesser og atferd. Emnet skal også bidra til at studentene på basalt nivå kan forklare sentrale psykologiske prinsipper og identifisere deres naturlige anvendelsesområder.


Objective of the course

Etter fullført og bestått emne skal studenten være i stand til å:

Kunnskaper:

Studenten skal ha kunnskap om psykologiens mest sentrale fagbegreper, teoretiske perspektiver, empiriske funn, historiske utviklingstrekk og banebrytende nyvinninger. Studenten skal ha kunnskap om de aller mest sentrale metodebegrepene i psykologifaget og sentrale trekk i psykologiens historie.

 

Ferdigheter:

Studenten skal kunne argumentere og resonnere rundt sentrale psykologiske prinsipper og forklare deres naturlige anvendelsesområder. Videre skal studenten kunne argumentere for hvordan empiriske undersøkelser bidrar til å understøtte eller svekke hypoteser og teorier i psykologien.

 

Generell kompetanse:

Studenten skal kunne forstå akademisk tekst, bygge opp et argument, tenke logisk og resonnere på bakgrunn av teorier og empiri.


Language of instruction and examination

Norsk.

Teaching methods

Emnet er bygget opp rundt en rekke temaer som tilsvarer kapitlene i pensumboken. Undervisningen legges opp med tanke på høy grad av egenaktivitet hos studentene. Det tilbys ca. 18-22 (36-44 timer) forelesninger i løpet av et normalt semester. Forelesningene skal støtte studentens selvstendige arbeid med stoffet ved å bidra til å skape oversikt, peke på sammenhenger, forklare begreper og kommentere pensum. I tillegg til ordinære forelesninger arrangeres seminarer som ledes av viderekomne studenter. Seminarene er spesifikt knyttet til pensum og undervisning på emnet og skal gi studentene anledning til felles aktiv jobbing med lærestoffet, trening på muntlig og skriftlig fremstilling gjennom diskusjoner, oppgaveøving og skrivetrening.

Det forventes at studentene jevnlig følger med i emnets Fronterrom for viktige meldinger, og at de der orienterer seg i den tilgjengelige utdypende informasjonen. Fronterrommet har også et åpent diskusjonsforum til faglig diskusjon med medstudenter og lærere. For øvrig kreves det at studentene jobber aktivt og jevnt, både selvstendig og i selvdrevne kollokviegrupper, for at de skal ha utbytte av undervisningstilbudet og kunne oppnå emnets læringsresultater. Undervisningen er et supplement til egen arbeidsinnsats med faget, og kan ikke erstatte lesning av pensum. Ikke alle deler av pensum vil bli omtalt i undervisningen.

Det gis ikke undervisning høstsemesteret. Kun eksamen.


Assessment

Det arrangeres to deleeksamener:

  • Fire timers skriftlig eksamen med 100 flervalgsspørsmål.
  • Fem timers skriftlig eksamen av typen kortsvar. 6 av 10 spørsmål skal besvares.

Begge eksamenene arrangeres mot slutten av semesteret og hver deleksamen dekker hele pensum. Vi viser ellers til emnets Fronter-rom for nærmere redegjørelse for hvordan eksamensspørsmål formuleres. Resultater fra de to eksamenene blir slått sammen og danner grunnlag for én karakter som følger karakterskalaen A-F.

Vi viser til emnets Fronterrom for utfyllende informasjon om karakterberegningen. Sensuren faller 3 uker etter at siste deleksamen er avlagt. I tillegg til endelig karakter, vil vi på Fronter opplyse kandidatenes oppnådde prosent av maks skår for hver av de to deleksamenene. Dette for at studentene skal kjenne grunnlaget for sin endelige karakter.

Det vil ikke være anledning til å gå opp til hver enkelt deleksamen for seg, ettersom de to deleksamener utgjør en helhet. Det gis ikke adgang til kontinuasjon.


Recommended reading/syllabus

Holt, N., Bremner, A., Sutherland, E., Vliek, M., Passer, M., & Smith, R. (2015). Psychology: The Science of Mind and Behaviour (3. utg.). London: McGraw-Hill Education.

Error rendering component

  • Earlier years and semesters for this topic