spring 2019
TEK-0002 Matematikk og fysikk for Y-vei - 0 stp

Last changed: 20.03.2020

Type of course

Kan ikke tas som enkeltemne.

Course content

Matematikk:

 • Aritmetikk og algebra
 • Mengdelære
 • Likninger og ulikheter
 • Trigonometri
 • Første- og andregrads-funksjoner
 • Polynomfunksjoner og rasjonale funksjoner
 • Eksponential- og logaritmefunksjoner
 • Grenseverdier og kontinuitet
 • Derivasjon
 • Geometri
 • Vektorer i planet
 • Integrasjon.
 • Differensiallikninger
 • Rekker
 • Kombinatorikk og sannsynlighetsregning

Fysikk:

 • Arbeidsmetoder i fysikk
 • Rettlinjet bevegelse
 • Kraft og bevegelse
 • Energi
 • Statikk.
 • Enkel atomteori
 • Fysikk i væsker og gasser
 • Termofysikk
 • Elektrisitet
 • Lys og bølger


Objective of the course

MATEMATIKK

Kunnskap

 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om matematikk som fundament for dagens teknologiske samfunn.
 • Kandidaten har kunnskap om matematiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag.
 • Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder og kan definere og forklare de viktigste begrepene geometri, algebra, funksjoner og differensialligninger
 • Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder relatert til kombinatorikk og sannsynlighetsregning og kan definere og forklare disse.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om bruk av digitale verktøy til beregninger og visualisering.

Ferdigheter

 • Kandidaten har regneferdigheter til å løse problemer innenfor algebra og det generelle grunnlaget i matematikk til å kunne fortsette på ingeniørutdanning
 • Kandidaten kan løse problemer innenfor hovedområdene geometri, algebra, funksjoner, differensialligninger og sannsynlighetsregning.
 • Kandidaten kan anvende regneferdigheter i matematikk på problemstillinger fra fysikk.
 • Kandidaten kan uttrykke seg presist ved bruk av matematisk notasjon.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har evne til abstrakt tenkning og forståelse for hvordan logisk og analytisk tankegang benyttes innen matematikkfaget.
 • Kandidaten kan reflektere over mulige anvendelsesområder for de ulike hovedområdene i emnet.
 • Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av matematiske begreper og størrelser 

FYSIKK

Kunnskap

 • Kandidaten kjenner til fagets metode og dens anvendelse i realfag
 • Kandidaten kan definere og forklare de viktigste begrepene fra mekanikk, termofysikk og elektrisitetslære og redegjøre for enkel atomteori og elektromagnetisk stråling
 • Kandidaten kjenner til energibegrepet og kan bruke det i fysiske problemstillinger
 • Kandidaten har kunnskap om hvilke krav som stilles til forsøk.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan regne på kraft og bevegelse i to dimensjoner og på termofysiske problemstillinger.
 • Kandidaten kan regne med størrelser og enheter i SI systemet, og behersker omregning mellom enheter.
 • Kandidaten kan tegne koplingsskjema og gjøre beregninger på enkle elektriske kretser.
 • Kandidaten kan identifisere variabler som forekommer i idealiserte modeller med fysiske størrelser i virkeligheten.
 • Kandidaten kan gjennomføre forsøksarbeid på en kvalifisert og sikker måte, gjøre målinger, tolke resultatene og skrive rapport.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan gjøre greie for prinsipper for naturvitenskapelig tenking.
 • Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av fysiske begreper og størrelser.
 • Kandidaten forstår sammenhengen mellom fysikk og kjemi, og teknologiske anvendelser.
 • Kandidaten forstår fysikkfagets ambisjoner om å lage kvantitative modeller av naturens fenomener.


Language of instruction

Norsk

Teaching methods

Forelesninger og regneøvinger.

Assessment

En 4 timers deleksamen i høstsemesteret som teller 40% og en 5 timers deleksamen i vårsemesteret som teller 60%. Bokstavkarakter A – F.

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Recommended reading/syllabus

Oppgis ved studiestart