autumn 2019
BIO-2604 Fiskesykdommer - 10 stp

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Type of course

Emnet er obligatorisk for Akvamedisin, samt valgemne i Bachelor fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten Matematikk (R1+R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2). Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FH-208 Sykdom, del I 9 stp
FH-208 Sykdom, del I og II 9 stp

Course content

Emnet gir en innføring i de mest kjent infeksjonssykdommer hos oppdrettsfisk forårsaket av bakterier, virus og sopp. Det vil bli fokusert på egenskaper hos de sykdomsframkallende mikroorganismene, herunder virulensmekanismer, epidemiologi, økologi og antibiotikaresistens, samt diagnostikk og metoder for forebyggelse av sykdommene. Noen av temaene belyses nærmere gjennom laboratoriekurset.

Objective of the course

Vårt mål er å gi studentene en grundig innføring i påvisning, utvikling, spredning og forebygging av infeksjonssykdommer hos oppdrettsfisk. Emnet gir en innføring i de mest kjent infeksjonssykdommer hos oppdrettsfisk forårsaket av bakterier, virus og sopp.

Læringsmål i emnet innebærer at studentene som fullfører og består kurset vil ha følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap om:

 • de viktigste bakterier, virus og sopp som framkaller sykdom hos oppdrettsfisk i Norge og laksefisk globalt, herunder virulensmekanismer og hvilke symptomer de framkaller
 • hvor sykdomsframkallende mikroorganismer kommer fra og hvordan de spres til og mellom oppdrettet og vill fisk
 • hvordan sykdomsframkallende bakterier, virus og sopp diagnostiseres hvilke tiltak som settes i verk ved utbrudd av sykdom
 • hvordan en kan forebygge fiskesykdommer gjennom å hindre vertikal og horisontal spredning av patogener
 • hvordan en kan forebygge fiskesykdommer gjennom vaksinering og gjennom reduksjon av stress
 • hvordan antibiotikaresistens spres mellom bakterier og hvorfor en bør unngå å bruke antibakterielle stoffer i oppdrett
 • fiskevaksiner, hvordan de virker og hvilke bivirkninger de kan gi

Ferdigheter til å kunne:

 • dyrke og titrere fiskepatogene virus
 • gjøre enkle diagnostiske tester på fiskepatogene virus
 • foreslå diagnoser basert på makroskopiske symptomer hos syk fisk
 • isolere og dyrke og identifisere ulike patogene bakterier fra syk fisk
 • foreslå tiltak ved utbrudd av sykdom i et oppdrettsanlegg

Generell kompetanse:

 • Innsikt i sykdomsproblemene i norsk fiskeoppdrett
 • Innsikt i årsakene til fiskesykdommene Innsikt i hvordan fiskesykdommer kan diagnostiseres
 • Kan foreslå hvilke tiltak som kan settes i verk ved utbrudd av sykdom
 • Kan foreslå tiltak som kan forebygge utbrudd av sykdommer
 • Innsikt i om hvilke sykdommer som må behandles med antibiotika og hvilke som ikke skal behandles med antibiotika
 • Innsikt til å vurdere styrke og svakheter ved ulike fiskevaksiner  


Language of instruction and examination

Norsk og engelsk

Teaching methods

Forelesning, laboratorieøvelser og seminarer.

Assessment

Skriftlig eksamen (4 timer).

Arbeidskrav: Adgang til eksamen forutsetter to beståtte arbeidskrav: Godkjent laboratoriejournal og 100% oppmøte på lab.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Recommended reading/syllabus

Pensumliste for Bio-2604 Fiskesykdommer

Error rendering component

 • Earlier years and semesters for this topic