autumn 2020
PED-3200 Ledelse og utdanningspolitikk - 10 stp

Application deadline

1. juni

Type of course

Emnet er obligatorisk i Master i utdanningsledelse. Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Jf. Opptakskrav som gitt av master i utdanningsledelse.

Søknadskode 9371 - Enkeltemner på masternivå. Husk å legg emnekoden i kommentarfeltet på søknaden.


Course content

Emnet omfatter følgende tema, som belyses både fra en teoretisk og praktisk synsvinkel:

 • Utdanningspolitikk - lederens mandat mellom politikk, administrasjon og pedagogikk.
 • Legalitet, legitimitet og lojalitet og faglig uavhengighet, det formelle og reelle grunnlag for å utøve barnehage- og skoleledelse.
 • Håndtering av rolleoppfatninger og rollebevissthet, konflikter og dilemmaer
 • Styring og ledelse av utdanningsinstitusjoner
 • Lederen som resultatenhetsleder og pedagogisk leder.


Objective of the course

Etter bestått emne skal studentene ha:

Kunnskaper 

Kandidaten har: 

 • Inngående kunnskap om norsk utdanningspolitikk og forvaltning i et internasjonalt perspektiv
 • Forståelse av offentlige utdannings- og forvaltningspolitiske systemer og prosesser
 • God innsikt om lederrollen i et historisk og politisk perspektiv
 • Brei kunnskap om sentrale teorier og perspektiver om ledelse i utdanningsorganisasjoner
 • Kunnskap om betydningen av utdanningsinstitusjoners samspill med omgivelsene

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • Forstå feltet ledelse og utdanningspolitikk i lys av teoretiske perspektiver
 • Analysere reformpolitiske aspekter i utdanningssektoren
 • Analysere og drøfte lederrollen i sammenheng med lokalt, regionalt og nasjonalt forvaltningssystem
 • Anvende sine faglige kunnskaper kritisk og reflektere over lederrollen i utdanningssektoren
 • Analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder innenfor fagfeltet utdanningsledelse

Kompetanse:

Kandidaten har:

 • Analysekompetanse og kan vurdere relevante fag, yrkes og forskningsetiske problemstillinger
 • Formidle omfattende selvstendig arbeid innenfor utdanningsledelse
 • Behersker uttrykksformer på fagområdet utdanningsledelse


Language of instruction and examination

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes fakultetet om å få avlegge eksamen på engelsk.

Teaching methods

Studiet er et deltidsstudium. Antall samlinger er 2 og hver samling går over tre dager. Samlingene utgjør ca. 36 timer. Hovedarenaene for læring er samlingene, nettet og individuelt arbeid. På samlingene vil det bli presentert teoristoff i de ulike emnene med videre fordypning og arbeid i grupper. Studentene vil også legge fram egne tekster for studentrespons og veiledning. Det vil også bli gitt veiledning på tekstene fra fagpersonalet.

Assessment

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Utforme 2 individuelle tekster som leveres til fastsatt tid
  • Første individuelle tekst cirka to sider leveres før første samling (700-800 ord)
  • Andre individuelle tekst cirka 4-5 sider, leveres før andre samling (1500-2000 ord).
  • Arbeidskravene kan leveres som gruppeoppgave bestående av to studenter. Første tekst skal da være 3 sider og andre arbeidskrav 6-7 sider (2300-2800 ord).
 • Tilstedeværelse på minimum 80 prosent av all undervisning

 

Eksamen består av:

En skriftlig tekst på  3500 - 4000 ord. Eksamensteksten er en videreutvikling av arbeidskrav 2. Teksten skal ha forankring i teori og litteratur fra pensum.

Det benyttes bestått/ikke bestått som karakterskala.

Eksamen kan leveres som gruppeoppgave bestående av to studenter. Gruppeeksamens omfang er på 5000 - 5500 ord.

Ved ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen og utsatt eksamen er 15. januar.


 • Earlier years and semesters for this topic